Skolēnu motivācijas sistēma

Skolēnu motivācijas sistēma 

Motivācijas sistēmas mērķis - nodrošināt taisnīgu un pamatotu skolēnu novērtēšanu, kā arī motivēt skolēnus uzlabot mācību sasniegumus un uzvedību.

Šīs sistēmas tapšanās piedalījās vidusskolas pakāpes skolēns Ernests Ritvars Grava. 2018. gadā viņš iztrādāja zinātniski pētniecisko darbu “Skolēnu motivācijas sistēmas ieviešana Ulbrokas vidusskolā”, iegūstot  2. vietu Valsts zinātniski pētniecisko darbu konkursā, kurā tika parādīts pētījums par skolēnu motivācijas sistēmas ieviešanu šajā skolā, veicinot skolēnu motivācijas un pozitīvas attieksmes veidošanos.

Motivācija tiek iedalīta divās daļās – iekšējā motivācija un ārējā motivācija. Iekšējā motivācija ir dabiska tieksme veikt darbību ar pašiniciatīvu – tā ir ilgstoša un sevis uzturoša. Iekšējās motivācijas gadījumā darbību izraisa psiholoģiskas vajadzības un spontāna apmierinātība, ko rada paveiktais darbs vai tā process, kas rezultējas ar vieglāku un patīkamāku darba veikšanu, izaicinājumu un mērķu sasniegšanu. Ārējā motivācija vai nu veicina vēlamo uzvedību, vai bremzē nevēlamo. Ārējās motivācijas rezultātā cilvēks galvenokārt ir orientēts uz rezultātu. Ja tiek pareizi izmantota ārējā motivācija, indivīdam var veidoties arī iekšējā motivācija. Pārspīlēta ārējā motivācija izzūd, ja izzūd ārējais pastiprinājums, bet pārspīlēta ārējā motivācija var iznīcināt motivāciju vispār. (Ryan, R.M, & Deci E. L., 2000)

Motivācijas sistēma balstās uz ārējo motivāciju, un tās uzdevums ir sabalansēt ārējos faktorus tādā apjomā, lai no ārējas motivācijas veidotos iekšējā. Motivācijas sistēma tika ieviesta visās klasēs, un tā ir identiska gan no vērtēšanas kritēriju viedokļa, gan no piešķiramo punktu daudzuma.

Vērtēšanas kritērijus ir iespējams mainīt, pievienot, arī noņemt, kā arī pēc nepieciešamības variēt ar noteikto kritēriju punktu vērtībām mācību gada ietvaros:

Skolēnu motivācijas sistēmas kritēriji

Motivācijas sistēmas kritēriji tika iedalīti grupās, un katrai grupai veidota sava apakšgrupa.

 • Mācības, mācību sasniegumi un sekmes.
 • Ārpus mācību sasniegumi.
 • Sabiedriskās aktivitātes.
 • Mācību stundu un konsultāciju apmeklējums.

Mācības, mācību sasniegumi un sekmes

 • Augstākie vērtējumi klasē – punkti tiks piešķirti trim skolēniem no klases ar augstāko vidējo vērtējumu visos mācību priekšmetos.
 • Mācību sasniegumu pieaugums jeb dinamika - punkti tiks piešķirti trim skolēniem no klases ar lielāko vidējā vērtējuma pieaugumu visos mācību priekšmetos.
 • Pašvadīts mācību darbs - punkti tiks piešķirti par mājas / patstāvīgo / projekta / radošo u.c. darbu izpildi.

Ārpus mācību sasniegumi

 • Skolas konkursi / olimpiādes / skates / sacensības un tml., kas tiks iedalīti skolas, Pierīgas, valsts un ārpus valsts līmeņos. - Punkti tiks piešķirti, ja skolēns ir piedalījies pasākumā un ieguvis apbalvojumu.

Sabiedriskās aktivitātes

 • Sabiedriskās aktivitātes, kas tiks iedalītas skolas, novada, valsts un ārpus valsts līmeņos. Punkti tiks piešķirti, ja skolēns ir piedalījies pasākumos / projektos / to organizēšanā vai vadīšana.
 • Skolas / novada / valsts pārstāvēšana un tēla popularizēšana - punkti tiks piešķirti par kādu skolēna darbība, kas neietilps citos "Sabiedriskās aktivitātes" kritērijos.

Mācību stundu un konsultāciju apmeklējums

 • Mācību stundas – tās tiks iedalītas divās daļās:

*  Punkti tiks piešķirti, ja skolēns nav kavējis nevienu mācību stundu.                             

* Punkti tiks piešķirti, ja skolēnam nav neattaisnoti kavētas mācību stundas.   

 • Konsultācijas - Punkti tiks piešķirti, ja skolēns apmeklē papildus mācību stundas (fakultatīvās stundas). Šeit netiek iekļauta kontroldarbu pārrakstīšana vai iekavētā apgūšana.

Attieksme

 • Ētika - punkti tiks piešķirti pēc skolotāja uzskatiem par sabiedrībā vispārpieņemto ētikas normu ievērošanu mācību stundās un ārpus tām. Kā piemēru var minēt klusuma ievērošanu stundā un telefona izmantošanu tikai pēc skolotāja aicinājuma utt.
 • Komunikācijas kultūra - punkti tiks piešķirti pēc skolotāja uzskatiem par to, vai skolēns savu attieksmi ikdienā balsta cieņpilnā savstarpējā komunikācijā. Kā piemēru var minēt atbilstošas leksikas izmantošanu savstarpējai saziņai.
 • Sadarbība - Punkti tiks piešķirti pēc skolotāja uzskatiem par to, vai skolēni savu mācību un ārpus mācību darbu balsta savstarpējā sadarbībā. Kā piemēram, iesaistās grupu darbā.

Piešķirto punktu ievadi veic klases audzinātājs, tā tiek veikta katra mēneša noslēgumā ar izņēmumiem semestra pēdējos mēnešos. Apbalvošana par sasniegumiem plānota 3 reizes mācību gadā - 1. semestra noslēgumā, 2. semestra noslēgumā, kā arī par mācību gadu kopumā, paredzot iespējas klases ietvaros veikt papildus apbalvošanu pēc nepieciešamības. Balvu fonds labāko skolēnu un klašu apbalvošanai tiek veidots katra semestra ietvaros, mācību gada beigās paredzot mācību ekskursiju. Katrs skolēns savā Office 365 kontā var sekot līdzi saviem punktiem, kritērijiem un tā punktu vērtībām.

 


"Esmu viens no skolēnu motivācijas sistēmas veidotājiem", saka Ernests, 11.klase 

1.vietas ieguvējs Skolēnu motivācijas sistēmas līderis Emīls, 8.klase
3. vietas ieguvēja Skolēnu motivācijas sistēmas līdere Elīna, 12.klase

 

2023./2024. mācību gads


Motivācijas sistēmas 1. semestra reitinga 1. – 3. vietas ieguvēji
dodas kino piedzīvojumā

Ulbrokas vidusskolā vairākus gadu, veicinot skolēnu motivācijas un pozitīvas attieksmes veidošanos, darbojas skolēnu motivācijas sistēma, kurā katru mēnesi skolēni “krāj” punktus dažādās jomās, piemēram, mācībās, mācību sasniegumos un sekmēs; ārpus mācību sasniegumos; sabiedriskajās aktivitātēs; mācību stundu un konsultāciju apmeklējumā, kā arī attieksmē. Semestrī augstāko punktu ieguvēji saņem īpašu balvu. Šī mācību gada pirmā semestra pirmo trīs vietu ieguvēji katrā klasē saņēma semestra balvu – kopīgu kino piedzīvojumu. 1.-4. kl. motivācijas uzvarētāji skatījās animācijas filmu "Baisule", 5.-8. kl. motivācijas uzvarētāji baudīja filmu "Ella un melnais jaguārs", bet 9.-12. kl. motivācijas uzvarētāji izzināja mūzikas personību filmā "Bobs Mārlijs One Love".

Mācību gada noslēgumā viens skolēns no katras klases saņems īpašo “Gada balvu”, kas būs kopīga ekskursija ārpus Latvijas. Tāpēc vien ir vērts censties.

Lai izdodas sasniegt mērķus!


2022./2023. mācību gads


Motivācijas sistēmas gada uzvarētāji - Somijā


Motivācijas sistēmas reitinga 1. – 3. vietas ieguvēji devās uz kino

Mūsu skolā jau vairākus gadus darbojas skolēnu motivācijas sistēma, kurā katru mēnesi skolēni “krāj” punktus dažādās jomās, bet semestrī augstāko punktu ieguvēji saņem īpašu balvu. Šī mācību gada pirmā semestra pirmo trīs vietu ieguvēji katrā klasē saņēma semestra balvu – Ulbrokas vidusskolas Kino karti. Tā bija iespēja visiem kopā doties kino piedzīvojumā. 1.-4. kl. motivācijas uzvarētāji skatījās animācijas filmu "Mūmijas", 5.-7. kl. motivācijas uzvarētāji baudīja filmu "Vīrs, vārdā Oto", bet 8.-12. kl. motivācijas uzvarētāji izzināja personības kino pasaulē filmā "Fabelmani".

Mācību gada noslēgumā viens skolēns no katras klases saņems īpašo “Gada balvu”, kas būs kopīga ekskursija ārpus Latvijas. Tāpēc vien ir vērts censties.

Lai lieliski mērķi, īsta motivācija un izdošanās!Motivācijas sistēmas reitinga 1. – 3. vietas ieguvēji šī mācību gada 1. semestrī

Mūsu skolas viena no vērtībām ir cilvēks. Ikviens cilvēks tā dažādībā. Katrs skolēns ir īpašs un svarīgs, tāpēc vēlamies saskatīt skolēnu talantus, labos darbus, sasniegumus ikdienā un svētkos. Viens no veidiem, kā to izdarīt, ir Skolēnu motivācijas sistēma.

Pirmā semestra pirmo trīs vietu ieguvēji katrā klasē saņēma īpašu semestra balvu – Ulbrokas vidusskolas Kino karti. Tā būs iespēja visiem kopā doties kino piedzīvojumā, kas plānots janvāra beigās. Visi skolēni, kuri ir saņēmuši šo apbalvojumu, tuvāk pasākumam saņems informāciju, kino laiku, vietu, pasākuma plānu.

Lai lielisks šis gads, nerimstoša zinātkāre, vēlme pilnveidoties un sasniegt savus mērķus!2021./2022. mācību gads

Motivācijas sistēmas uzvaretāji dodas braucienā