Vecākiem

Skolas iekšējie dokumenti vecākiem

Iekšējie dokumenti (normatīvie akti) skolā ir visi tie dokumenti, kas nosaka skolas ikdienas darba kārtību dažādās jomās.
Šajā sadaļā ir apkopoti aktuālākie skolas iekšējie dokumenti, kas ir saistoši skolēnu vecākiem.
Uz šiem dokumentiem balstās mūsu skolas ikdienas darbs - mācību un audzināšanas process, kā arī skolas saimniecības darba organizācija.
Lai būtu vieglāk orientēties skolas darbu regulējošo dokumentos, daļa no skolas iekšējiem dokumentiem ir ievietoti citās sadaļās, piemēram:
Ja Jums rodas jautājumi par kādu no skolas iekšējiem dokumentiem, sazinieties ar skolas vadību, - mēs Jums palīdzēsim.
Dokumenti:
 • Iekšējie kārtības noteikumi
 • Skolas padomes nolikums
 • Kārtība, kādā skolēns, skolēna vecāks risina problēmjautājumus izglītības iestādē
 • Kārtība, kādā skolēnu vecāki piedalās izglītības iestādes darba pilnveidē un izglītības iestādes padomes darbā

Drošība:
 • Kārtībā, kā tiek organizēts darbs skolā, ievērojot epidemoloģiskās drošības pasākumus COVID-19 laikā
 • Kārtība rīcībai, ja konstatēta emocionālā vai fiziskā vardarbība, kas vērsta pret skolēnu
 • Izglītojamo drošības noteikumi
 • Kārtībā, kādā tiek nodrošināta izglītojamo veselības aprūpe un pirmās palīdzības sniegšana
 • Kārtība, kādā skolēni var izteikt savus priekšlikumus
 • Kārtība, kādā izglītības iestādes darbinieki informē vecākus par negadījumiem, traumām un saslimšanas gadījumiem
 • Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas trešās personas

Mācības:
 • Kārtība, kādā tiek vērtēti skolēnu mācību sasniegumi
 • Kārtība, kādā tiek organizēts Projektu darbs skolā
 • Apbalvojumu piešķiršanas kārtība skolā
 • Kārtība, kādā izglītojamos dala grupās dažādos mācību priekšmetos
 • Skolas pagarinātās dienas grupas darbības kārtība
 • Kārtība, kādā tiek reģistrēta izglītojamo kavējumi
 • Kārtība, kādā tiek organizēti mācību gada noslēguma pārbaudījumi
 • Kārtība, kādā skolā tiek nodrošināta otrās svešvalodas izvēle

Atbalsts mācībās:
 • Kārtība, kādā skolēns tā vecāki var saņemt psihologa vai sociālā pedagoga palīdzību un konsultāciju

Saimniecība:
 • Kārtība, kādā tiek nodrošināta skolēnu pārvadāšana
 • Garderobes lietošanas kārtība
 • Skolas bibliotēkas un krājumu lietošanas kārtība
 • Kārtība, kādā tiek nodrošināta ēdināšana skolā
 • Kārtības noteikumi skolas ēdnīcā
 • Kārtība, kādā tiek nodrošināta pārtikas paku saņemšana attālināto mācību laikā
 • Kārtība, kādā tiek nodrošināta skolas ēdnīcas darba kvalitātes kontrole