Skolas padomes sastāvs

Skolas padomes sastāvs

Skolas padomes sastāvs saskaņā ar Skolas padomes nolikumu tiek apstiprināts katra mācību gada pirmajā Skolas padomes sēdē. 
Tajā tiek apstiprināti Skolas padomes pārstāvji, kas pārstāv katru klašu grupu (1., 2., 3. klašu utt.)
Skolas padomes pārstāvji ievēl Skolas padomes vadītāju.
Skolas padomes vadītājs:
  • organizē un plāno Skolas padomes darbu
  • vada Skolas padomes sēdes
  • pēc nepieciešamības aktualizē Skolas padomes sēdē izskatāmos jautājumus
  • organizē un nodrošina informācijas apmaiņu starp Skolas padomi un skolēnu vecākiem
  • sadarbojas ar skolas vadību un skolas dibinātāja pārstāvjiem
Aigars Avotiņš

Aigars Avotiņš

SKOLAS PADOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS
Ainārs Vaičulens

Ainārs Vaičulens

Skolas padomes skolas dibinātāja pārstāvis (Ropažu novada pašvaldības priekšsēdētājas vietnieks)
Inese Pelše

Inese Pelše

Skolas padomes 2. klašu pārstāve
Iveta Bērziņa

Iveta Bērziņa

Skolas padomes 6. klašu pārstāve
Artūrs Skadmans

Artūrs Skadmans

Skolas padomes 9. klašu pārstāvis
Edgars Belerts

Edgars Belerts

Skolas padomes 3. un 6. klašu pārstāvis
Santa Pakalna

Santa Pakalna

Skolas padomes 5. un 8. klašu pārstāve
Vija Tračuma

Vija Tračuma

Skolas padomes 8. un 1. klašu pārstāve
Agnese Frīdenberga

Agnese Frīdenberga

Skolas padomes 6. klašu pārstāve
Neila Krave

Neila Krave

Skolas padomes vidusskolas (10. - 12. klase) skolotāju pārstāve
Vija Fiļipenoka

Vija Fiļipenoka

Skolas padomes pamatskolas (5. - 9. klases) skolotāju pārstāve

Tija Krastiņa

Skolas padomes sākumskolas (1. - 4. klases) skolotāju pārstāve