Skolas padomes sastāvs

Skolas padomes sastāvs

Skolas padomes sastāvs saskaņā ar Skolas padomes nolikumu tiek apstiprināts katra mācību gada pirmajā Skolas padomes sēdē. 
Tajā tiek apstiprināti Skolas padomes pārstāvji, kas pārstāv katru klašu grupu (1., 2., 3. klašu utt.)
Skolas padomes pārstāvji ievēl Skolas padomes vadītāju.
Skolas padomes vadītājs:
  • organizē un plāno Skolas padomes darbu
  • vada Skolas padomes sēdes
  • pēc nepieciešamības aktualizē Skolas padomes sēdē izskatāmos jautājumus
  • organizē un nodrošina informācijas apmaiņu starp Skolas padomi un skolēnu vecākiem
  • sadarbojas ar skolas vadību un skolas dibinātāja pārstāvjiem
Aigars Avotiņš

Aigars Avotiņš

SKOLAS PADOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS, PĀRSTĀV 1., 5. UN 7.KLASES
Ainārs Vaičulens

Ainārs Vaičulens

Skolas padomes skolas dibinātāja pārstāvis (Ropažu novada pašvaldības priekšsēdētājas vietnieks)
Inese Pelše

Inese Pelše

Skolas padomes 3. klašu pārstāve
Artūrs Skadmans

Artūrs Skadmans

Skolas padomes 4. klašu pārstāvis
Santa Pakalna

Santa Pakalna

Skolas padomes 6. un 9. klašu pārstāve
Edgars Belerts

Edgars Belerts

Skolas padomes 7. klašu pārstāvis
Iveta Bērziņa

Iveta Bērziņa

Skolas padomes 7. klašu pārstāve
Agnese Frīdenberga

Agnese Frīdenberga

Skolas padomes 7. klašu pārstāve
Vija Tračuma

Vija Tračuma

Skolas padomes 9. klašu pārstāve
Anastasija Okoņečņikova

Anastasija Okoņečņikova

SKOLĒNU PĀRSTĀVIS

Tija Krastiņa

Skolas padomes sākumskolas (1. - 4. klases) skolotāju pārstāve
Neila Krave

Neila Krave

Skolas padomes vidusskolas (10. - 12. klase) skolotāju pārstāve

Līvija Bērziņa

DIREKTORA VIETNIECE INFORMĀTIKAS JOMĀ

Guna Mūriņa

DIREKTORA VIETNIECE ĀRPUSSTUNDU DARBĀ
Zanda Pelše

Zanda Pelše

DIREKTORA VIETNIECE ĀRPUSSTUNDU DARBĀ
Irina Kalniņa

Irina Kalniņa

DIREKTORA VIETNIECE IZGLĪTĪBAS JOMĀ

Antonija Trukšāne

DIREKTORA VIETNIECE IZGLĪTĪBAS JOMĀ
Iveta Siliņa

Iveta Siliņa

DIREKTORA VIETNIECE IZGLĪTĪBAS JOMĀ