Ēdienkarte Ēdienkarte no 20.līdz 24.maijam

Ēdienkarte no 27.līdz 30.maijam

Svarīga informācija par ēdināšanas pakalpojumiem caur Platformu Mily.lv, sākot ar 01.02.2024.

Informējam, ka saistībā ar jauno ēdināšanas pakalpojumu līdzfinansēšanas modeli, lai turpmāk saņemtu pašvaldības noteikto līdzfinansējumu, vecākiem būs jāslēdz līgums par ēdināšanu pa tiešo ar ēdinātājiem.

Lai izveidotu ērtu sadarbību starp visām iesaistītajām pusēm visi Ropažu novada pašvaldības ēdinātāji ir izvēlējušies izmantot Mily.lv platformu, kura ļauj vecākiem vienkāršā veidā pieteikties un apmaksāt ēdināšanas pakalpojumus. 

Iepazīties ar vispārīgu informāciju par Platformas darbību varat aplūkot šaja 2 minūšu video rullītī: https://youtu.be/dq3jhNL60SE

 

Būtiskākā informācija par platformu 

Distances līguma slēgšana - līgums par ēdināšanu tiek slēgts, kā distances līgums elektroniski un var jebkurā brīdī tikt pārtraukts Platformā Mily.  Vairāk informācijas par distances līgumiem: https://mily.lv/faq/1/27

Norēķini tiek veikti automātiski caur Mily ģimenes konta e-naudas maciņu - Jums nebūs jāveic tiešie norēķini ar ēdinātāju, veicot maksājumus uz tā bankas kontu, kā arī nebūs jāgaida rēķins par pakalpojumiem. Tā vietā Jums būs jāpapildina Jūsu ģimenes konta e-naudas maciņš un maksa par ēdināšanu tiks automātiski paņemta visiem Jūsu distances līgumiem no e-naudas maciņa uzreiz pēc ēdienreizes (ja vien nebūsiet pieteikuši kavējumu). E-naudas maciņā varēsiet ērti sekot līdzi maksājumiem, eksportēt pārskatos un nepieciešamības gadījumā tos apstrīdēt. Plašāka informācija par e-naudas maciņu un norēķiniem ir šeit: https://mily.lv/faq/17

Ērta iespēja pieteikt kavējumus -  kavējumu pieteikšanu varēs veikt platformā Mily vai arī e-klase.lv sistēmā, vienlaicīgi ar kavējuma pieteikšanu skolai. Kavējums būs jāpiesa līdz tekošās dienas plkst. 7:00. Plašāka informācija par kavējumu pieteikšanu ir šeit: https://mily.lv/faq/1/15

QR kodu izmantošana skolas ēdnīcā - skolēniem, kuriem ir parakstīts Mily.lv distances līgums vai arī ir brīvpusdienu statuss, sākot ar 5. klasi būs jādodas uz ēdnīcu ar personīgo QR kodu. QR kods skolēnam tiek nosūtīts kopā ar parakstīto ēdināšanas līgumu, kā arī vienmēr pieejams Mily.lv platformas ģimenes kontā, kur to ir viegli atrast. Brīvpusdienotāji savu QR kodu tāpat varēs atrast savā ģimenes kontā pie bērna uzreiz pēc tam, kad bērns (kā izglītojamais) būs pievienots kontam. Ja tomēr bērnam QR kods būs aizmirsies, to varēs uz viedierīces parādīt ēdinātājs uz vietas ēdnīcā. Vairāk informācijas par QR kodu: https://mily.lv/faq/22

Mily ģimenes kontu var lietot visa ģimene - ģimenes kontu izveido viens pieaugušais, kurš kļūst par konta administratoru un drīkst kontā aicināt pievienoties citus pieaugušos, pievienot bērnus un arī tiem atļaut izmantot platformu. Tāpat vecāks var deleģēt bērnam tiesības pieteikt kavējumus platformā. Vairāk informācijas par lietotāju pārvaldību: https://mily.lv/faq/21/39 

 

Vispārīga informācija par atbalsta (atvieglojumu) piemērošanu

Vispārīga informācija par to, kā attiecībā Mily platformu tiek administrēti atvieglojumi (t.sk. brīvpusdienu statusi) ir sniegta šeit: https://mily.lv/faq/1/74

Platformā Mily darbojas atvieglojumu piemērošanas mehānisms, kurš pamatojoties uz pašvaldības vai izglītības iestādes sniegtiem datiem, piemēro noteiktu atvieglojumu (atlaidi), ja šāds pienākas Jūsu bērnam atbilstoši Ropažu novada pašvaldības 2023.gada 8. marta saistošajiem noteikumiem Nr.4/23 “Pašvaldības brīvās iniciatīvas pabalsti Ropažu novadā”.


Atvieglojumu mērķa grupas ir šādas:

  1. PII audzēkņiem,  ja izglītojamā un vismaz viena likumiskā pārstāvja deklarētā dzīvesvieta ir Ropažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā - 60% atvieglojums;
  2. Skolu 5.-12. klašu audzēkņiem, ja izglītojamā un vismaz viena likumiskā pārstāvja deklarētā dzīvesvieta ir Ropažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā - 50% atvieglojums;
  3. Skolu 1.-4. klašu audzēkņiem neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas - 100% atvieglojums (brīvpusdienas);
  4. 100% atvieglojums (brīvpusdienas) tiek piemērots noteiktu atbalsta grupu gadījumos:  PII un skolu audzēkņiem (neatkarīgi no izglītības līmeņa), ja izglītojamā un vismaz viena likumiskā pārstāvja deklarētā dzīvesvieta ir Ropažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un izglītojamais atbilst vismaz vienai no šīm pazīmēm:
  5. izglītojamais ir no daudzbērnu ģimenes (trīs un vairāk bērni) un mācās izglītības iestādē, kas atrodas Ropažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā,
  6. izglītojamais ir persona ar invaliditāti, 
  7. izglītojamais ir aizbildnībā vai audžuģimenē esošs bērns,
  8. Izglītojamais ir bērns, kas zaudējis vienu apgādnieku,
  9. izglītojamais ir no trūcīgas vai maznodrošinātas ģimene.

A, B, C mērķa grupām atvieglojumi tiek piemēroti automātiski. Lai tie tiktu atbilstoši piemēroti, Jums obligāti jānorāda precīzi izglītojamā personu dati - tieši tā, kā tie ir iekļauti e-klase.lv sistēmā. 

D mērķa grupas atvieglojumi tiek piešķirti, pamatojoties uz iesniegumu Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā (iesniegumu var iesniegt klātienē vai sūtot, parakstītu ar elektronisko parakstu, uz socialais.dienests@ropazi.lv, iesnieguma veidlapa pieejama www.ropazi.lv, sadaļā “Pakalpojumi” -> “Pakalpojumu veidlapas” -> “Sociālā palīdzība” -> iesniegums ar nosaukumu “Iesniegumi par ēdināšanas izdevumu segšanu, ja bērns iegūst izglītību Ropažu novada pašvaldības izglītības iestādē”).  Lūdzam ņemt vērā, ka, iesniedzot iesniegumu, lai pieprasītu atvieglojumu, kas pienākas  daudzbērnu ģimenes gadījumā  (trīs un vairāk bērni),  likumiskajam pārstāvim, kurš iesniedz iesniegumu, jābūt izsniegtai Goda ģimenes kartei. 

Lūdzam ņemt vērā, ka atvieglojumu Mily platforma piemēro tiklīdz tas ir iesniegts sistēmā, un šobrīd tehniski nav iespējams to piemērot atgriezeniski (par pagātnes dienām). Gadījumos, ja Platformā neredzat atvieglojuma piemērošanu, lūdzam, vispirms pārliecināties, vai esat norādījuši pareizus izglītojamā personas datus. Ja joprojām atvieglojumu neredzat, lūdzam sazināties ar skolas administrāciju un pārliecināties, ka atvieglojums pienākas. Vairāk informācijas par atvieglojumiem platformā mily.lv 

 

Kas jādara ? 

Informācija skolēnu vecākiem (ēdināšana ar līdzfinansējumu)

Ja Jūsu bērns ir 5.-12. klases skolēnstad gadījumā, ja vēlaties pieteikt to ēdināšanai ar pašvaldības līdzfinansējumu, Jums ir jāreģistrējas Mily.lv, jāpievieno ģimenes kontam bērns un jāpiesaka ēdināšanas pakalpojumi, noslēdzot distances līgumu līdz 01.02.2024 plkst. 6:59.  UZMANĪBU: 

 

Informācija vecākiem, kuru bērnu (izglītojamo) ēdināšana ir bezmaksas

Ja Jūsu bērns ir Ulbrokas vidusskolas 1.-4. klases skolēns, kam tiek nodrošinātas brīvpusdienas, tad Jums jāizveido ģimenes konts sistēmā Mily.lv, pievienot Jūsu bērnu, kuram ir brīvpusdienas un ģimenes kontā varēsiet sekot līdzi notikušajām/plānotajām ēdienreizēm, kā arī pieteikt ēdināšanas kavējumus, izmantojot platformas kontu (ne tikai e-klase.lv). UZMANĪBU: Obligāti ir jānorāda korekts personas kods formātā (XXXXXX-XXXXX) ar svītriņu pa vidu. Ja personas kodā būs kļūda, sistēmā tiks izveidots cits bērna profils, kas nebūs faktiskais profils, kuram tiek nodrošinātas brīvpusdienas un tas nebūs saslēgts ar e-klases datiem. Pēc tam, kad pievienosiet bērnu, pārliecinieties, ka bērnam pie profila rādās uzraksts “Ir pieteikts ēdināšanai”. Ja nerādās, tad visticamāk, ka pievienojāt to ar nepareiziem personas datiem, līdz ar to šie dati ir jākoriģē.

Ja Jūsu bērns ir 5.-12. klases skolēns, kam tiek nodrošinātas brīvpusdienas, tad Jums ir jāreģistrējas Mily.lv un jāpievieno bērns ģimenes kontam, lai piekļūtu bērna QR kodam, ko varēs uzrādīt ēdnīcā. UZMANĪBU: Obligāti ir jānorāda korekts personas kods formātā (XXXXXX-XXXXX) ar svītriņu pa vidu. Ja personas kodā būs kļūda, sistēmā tiks izveidots cits bērna profils, kas nebūs faktiskais profils, kuram tiek nodrošinātas brīvpusdienas un tas nebūs saslēgts ar e-klases datiem. Pēc tam, kad pievienosiet bērnu, pārliecinieties, ka bērnam pie profila rādās uzraksts “Ir pieteikts ēdināšanai”. Ja nerādās, tad visticamāk, ka pievienojāt to ar nepareiziem personas datiem, līdz ar to šie dati ir jākoriģē.


Informācija skolēnu vecākiem par launagu

Ja skolā ir paredzēta launaga ēdienreize, tad Jūs varēsiet tam pierakstīties noslēdzot atsevišķu distances līgumu tieši tāpat, kā pusdienu ēdināšanai.

 

Kā reģistrēties un pieteikties ēdināšanai ? 

 VIDEO PAMĀCĪBA: Kā veikt reģistrāciju, pievienot bērnu un noslēgt distances līgumu

 

Ja vēlaties pieteikt bērnu ēdināšanai, sākot ar 1. februāri, tad ir jādodas uz https://mily.lv, jāizveido ģimenes konts, jāpievieno tam izglītojamais un jānoslēdz distances līgums, atbilstoši šai instrukcijai:

 

Tehnisku problēmu vai neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar Mily.lv atbalstu: atbalsts@mily.lv

Jautājumos par distances līguma noteikumiem lūdzam sazināties ar attiecīgās skolas ēdinātāju, kura kontaktinformācija būs pieejama platformā Mily. 

Ja vēlaties izmantot citu līguma noslēgšanas veidu, lūdzam sazināties ar izglītības iestādes administrāciju.