Projekts "PuMPuRS"

Projekts "PuMPuRS"

Projekts veicinās ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem. Katram projektā "PuMPuRS" iesaistītajam skolēnam pedagogs izveidos individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtēs mācību pārtraukšanas riskus un paredzēs nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai. Plāni tiks saskaņoti ne tikai ar skolas administrāciju, pedagogiem, bet arī ar skolēniem un viņu vecākiem. Projektā “PuMPuRS” pedagogi sniegs skolēniem papildus konsultācijas mācību priekšmetos, kā arī tiks sniegts atbalsta personāla (sociālā pedagoga, psihologa u.c.) konsultatīvais atbalsts.
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" ietvaros Stopiņu novada pašvaldība 2019.gada 22.janvārī ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu ir noslēgusi sadarbības līgumu Nr.P6-13/05-2019 par sadarbību Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001) īstenošanā un realizēšanā (sadarbības līgums aktualizēts jaunizveidotajā Ropažu novadā).

Projektā iesaistīti vispārizglītojošo izglītības iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12. klasei, kā arī 1.-4. klases izglītojamie no 2021./2022. m.g. 1. semestra. Projektu paredzēts īstenot līdz 2023. gada 31. decembrim.

Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, izglītības iestādēm, pedagogiem, atbalsta personālu un izglītojamo vecākiem vai pārstāvjiem, lai laikus identificētu izglītojamos ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Pedagogiem tiek sniegta iespēja profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbā ar izglītojamiem. Projekta ietvaros ir izstrādāti metodiskie līdzekļi. Ir izveidota vienota datu bāze, kas nodrošina regulāru informācijas apmaiņu valsts, pašvaldības un izglītības iestādes līmenī par izglītojamiem, kuriem identificēts risks pārtraukt mācības, veiktajiem preventīvajiem pasākumiem un to rezultātiem. Tas nodrošina pilnvērtīgu statistiku, kā arī ļauj ilgtermiņā izvērtēt pasākumu efektivitāti.

Projekta „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”: