Skolēniem

Iekšējie dokumenti skolēniem

Iekšējie dokumenti (normatīvie akti) skolā ir visi tie dokumenti, kas nosaka skolas ikdienas darba kārtību dažādās jomās.
Šajā sadaļā tiks uzskaitīti nozīmīgākie dokumenti, uz ko balstās mūsu skolas ikdienas darbs.
Lai būtu vieglāk orientēties skolas darbu regulējošo dokumentos, daļa no skolas iekšējiem dokumentiem ir ievietoti citās sadaļās:
Ja rodas kādi jautājumi saistībā ar dokumentos ietvertā regulējuma piemērošanu skolā, droši jautājiet to savai klases audzinātājai, vai skolas vadībai. Mēs Jums palīdzēsim.
Dokumenti:
 • Iekšējie kārtības noteikumi
 • Skolēnu pašpārvaldes nolikums

Drošība:
 • Kārtībā, kā tiek organizēts darbs skolā, ievērojot epidemoloģiskās drošības pasākumus COVID-19 laikā
 • Kārtība rīcībai, ja konstatēta emocionālā vai fiziskā vardarbība, kas vērsta pret skolēnu
 • Izglītojamo drošības noteikumi
 • Kārtībā, kādā tiek nodrošināta izglītojamo veselības aprūpe un pirmās palīdzības sniegšana
 • Kārtība, kādā skolēni var izteikt savus priekšlikumus

Mācības:
 • Kārtība, kādā tiek vērtēti skolēnu mācību sasniegumi
 • Kārtība, kādā tiek organizēts Projektu darbs skolā
 • Apbalvojumu piešķiršanas kārtība skolā
 • Kārtība, kādā tiek reģistrēta skolēnu kavējumi
 • Kārtība, kādā tiek organizēti mācību gada noslēguma pārbaudījumi
 • Kārtība, kādā skolā tiek nodrošināta otrās svešvalodas izvēle
Atbalsts mācībās:
 • Kārtība, kādā skolēns tā vecāki var saņemt psihologa vai sociālā pedagoga palīdzību un konsultāciju
 • Stipendiju piešķiršanas un izmaksas kārtība vidējās pakāpes skolēniem

Saimniecība:
 • Kārtība, kādā tiek nodrošināta skolēnu pārvadāšana
 • Garderobes lietošanas kārtība
 • Skolas bibliotēkas un krājumu lietošanas kārtība
 • Kārtība, kādā tiek nodrošināta ēdināšana skolā
 • Kārtības noteikumi skolas ēdnīcā
 • Kārtība, kādā tiek nodrošināta skolas ēdnīcas darba kvalitātes nodrošināšana un kontrole