Kārtības noteikumi

ULBROKAS VIDUSSKOLAS BIBLIOTĒKAS UN KRĀJUMU LIETOŠANAS KĀRTĪBA

 

  1. Bibliotēkas lasītājs

1.1. Par bibliotēkas krājumu lasītāju var kļūt ikviens 1.-12. klases izglītojamais, iesniedzot vecāku parakstītu galvojuma dokumentu, skolas pedagoģiskie un tehniskie darbinieki, kā arī skolas absolventi un pagasta iestāžu darbinieki, uzrādot personas apliecinošu dokumentu.

1.2. Izstājoties no skolas vai pārtraucot darba attiecības, lasītājs izstājas no bibliotēkas, ko bibliotekārs apliecina ar savu parakstu Apgaitas lapā.

1.3. Bibliotēkas izmantošana visiem lasītājiem ir bez maksas.

1.4. Bibliotēkas lietotājiem jāievēro krājumu lietošanas kārtība (2., 3.punkts).

1.5. Izglītojamo vecāki un pieaugušie bibliotēkas lietotāji uzņemas materiālu atbildību par skolas bibliotēkā izsniegtajām grāmatām.

  1. Mācību grāmatu lietošana

2.1. Mācību grāmatas tiek izsniegtas uz visu mācību gadu.

2.2. 1.-6. klašu izglītojamiem mācību grāmatas izsniedz klašu audzinātāji un kopā ar izglītojamajiem atbild par to nodošanu bibliotēkā mācību gada beigās.

2.3. 7.-12. klašu izglītojamie mācību grāmatas saņem elektroniski, individuāli ierodoties bibliotēkā.

2.4. Saņemot mācību grāmatas, tās obligāti jāapvāko. Izglītojamais ieraksta savu vārdu, uzvārdu, klasi, mācību gadu speciālā zīmogā uz grāmatas aizmugurējā vāka.

2.5. Izglītojamais kopā ar vecākiem ir atbildīgs par saņemtajām mācību grāmatām un citiem lietotajiem bibliotēkas krājumiem.

2.6. Grāmatu sabojāšanas vai neapvākošanas gadījumā, tiek liegta to lietošana līdz konstatēto trūkumu novēršanai.

2.7. Ja grāmatu nododot konstatēts, ka grāmata turpmākā mācību procesā nav izmantojama vai nozaudēta, tās vietā jāiegādājas jauna. Līdz saistību nokārtošanai, izglītojamais nākamajā mācību gadā grāmatas nesaņem.

2.8. Ja izglītojamais maina izglītības iestādi mācību gada vidū vai absolvē, saņemtās mācību grāmatas jānodod klases audzinātājam (1.- 6. kl.) vai bibliotēkā (7.-12.kl.).

2.9. Šīs kārtības punktu neievērošanas gadījumā izglītības iestādei ir tiesības piedzīt zaudējumus LR normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

 

  1. Daiļliteratūras, uzziņu un metodiskās literatūras lietošana

 

3.1. Daiļliteratūras, uzziņu un metodiskās literatūras lietošanas laiks ir 30 dienas. Ja nepieciešams, lietošanas termiņu var pagarināt ierodoties personīgi bibliotēkā vai piezvanot.

3.2. Enciklopēdijas, vārdnīcas uz mājām neizsniedz.

3.3. Daiļliteratūras, uzziņu literatūras vai nozares literatūras nozaudēšanas vai sabojāšanas gadījumā, lasītājam jāaizvieto grāmatas ar  tādām pašām vai līdzvērtīgām grāmatām.

Bibliotēkas galvojuma veidlapa