Esi līderis!

Vadītāja: Jūlija Zālīte

1. programmas aktualitāte

Mūsdienās, kad daudzi jaunieši virtuālās dzīves rezultātā zaudē motivāciju dzīvot pilnvērtīgu ikdienu, ir nepieciešams savlaicīgi atklāt un palīdzēt izkopt dabas dotības, iemācīt jaunietim izvirzīt mērķus un sasniegt tos, sniegt izpratni par lēmumu pieņemšanas būtiskumu un orientēt jaunieti uz mērķtiecīgu profesijas un karjeras izvēli.

2. programmas mērķi 

Projekta „Esi Līderis!” mērķis ir veicināt skolēna zināšanu un prasmju apguvi, attieksmju un vērtību veidošanos, lai jauniešus motivētu iegūt daudzpusīgas zināšanas uzņēmējdarbībā un personības attīstībā. Iepazīstināt skolēnus ar profesiju pasaules daudzveidību un sniegt ieskatu, kādas prasmes ir nepieciešamas konkrētajās profesijās. Motivēt skolēnus uz jaunu mērķu izvirzīšanu un to sasniegšanu. Sniegt izpratni par lēmumu pieņemšanas būtiskumu. Iemācīt organizēt mācīšanās procesu individuāli un komandā.

 3. programmas uzdevumi 

  • Veicināt skolēna izpratni par profesionālās nodarbošanās un citu karjeras jomu nozīmīgumu un vietu cilvēka dzīvē.
  • Veicināt skolēna izpratni par nākotnes plānošanas nozīmīgumu.
  • veicināt skolēna izpratni par viņa rakstura īpašībām, to stiprajām pusēm un piemērotību vai nepiemērotību noteiktajai profesijai.
  • Apzināt skolēna dažādās dzīves un darbības jomās apgūtās prasmes un iemaņas, lai vecinātu līderības attīstību.
  • Veicināt skolēna izpratni par dzīves mērķiem un ideāliem.