Speciālā pamatizglītības programma

 

 Izglītības programmas mērķi un uzdevumi

1.     Speciālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (turpmāk – izglītības programma) galvenos mērķus un uzdevumus nosaka Valsts pamatizglītības standarts.

2.     Izglītības programma nodrošina iespēju sasniegt Valsts pamatizglītības standartā noteiktos mērķus atbilstoši izglītojamo veselības stāvoklim, spējām un attīstības līmenim.

3.     Īstenojot izglītības programmas galvenos mērķus un uzdevumus, izglītojamajiem nodrošina iespēju atbilstoši veselības stāvoklim, spējām un attīstības līmenim apgūt pamatprasmes, kas nepieciešamas personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai aktivitātei, sociālai iekļaušanai un nodarbinātībai.

4.     Izglītības programmas īstenošanas uzdevumi ir radīt izglītojamajiem iespēju:

4.1.     iegūt atbilstošu izglītību, izvēloties iespējamos optimālās palīdzības sniegšanas veidus, psihologiskās adaptācijas treniņu, pedagoģiski psiholoģisko korekciju un ārstnieciski profilaktisko atbalstu un rehabilitāciju;

4.2.     izglītoties emocionālās labvēlības un savstarpējās sapratnes atmosfērā;

4.3.     veidot pozitīvas sadarbības vidi pedagogu, izglītojamā un viņa ģimenes (vecāku, aizbildņu) savstarpējas attiecībās;

4.4.     organizēt brīvo laiku, nodrošināt iespēju gūt radošās darbības pieredzi, veidot veselīgu dzīvesveidu un piedalīties fiziskās aktivitātēs;

4.5.     attīstīt daudzveidīgus mācību stimulus, kas atbilstu psihiskajām īpatnībām un nodrošinātu izglītošanās motivāciju;

4.6.     novērtēt vajadzības, ievirzes, spējas un rosināt jaunas vērtību sistēmas apguvi.

Izglītības saturs

5.     Izglītības programmas obligāto saturu (izglītības jomas, mācību priekšmetus, galvenos uzdevumus, izglītošanās aspektus un vispārīgo saturu) nosaka Valsts pamatizglītības standarts.

6.     Izglītības programmas saturu veido mācību priekšmetu programmas un individuālo un grupu nodarbību korekcijas un rehabilitācijas plāns.

7.     Izglītības iestādē mācību priekšmetu programmas apstiprina direktors.

Izglītības programmas īstenošanas plāns

8.     Izglītības iestāde izglītības programmā noteiktās prasības īsteno atbilstoši izglītojamā spējām un attīstības līmenim.

9.     Izglītības programmas īstenošana izglītojamajiem paredzēta desmit gadiem.

10.  Vispārējās izglītības iestādes klasē var inegrēt (iekļaut) ne vairāk par sešiem izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem:

10.1.   iekļaujot izglītojamos ar mācīšanās traucējumiem, izglītojamo skaits klasē nedrīkst pārsniegt 20 izglītojamos;

10.2.   iekļautajiem izglītojamajiem izstrādā individuālo izglītībs plānu.

 

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību

  • Izglītojamo uzņemšana izglītības iestādes 1. klasē notiek Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Pamats izglītojamā uzņemšanai izglītības programmas apguvei ir Valsts un pašvaldību pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums.
  • Izglītojamā uzņemšanai 2. – 9. klasē pamats izglītības programmas apguvei ir liecība par mācību sasniegumiem iepriekšējā klasē vai liecība, mācību sasniegumu vērtējumu izraksts (ja izglītojamais maina izglītības iestādi mācību gada laikā) un pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums.

Izglītojamā uzņemšana izglītības iestādē notiek Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

Nepieciešamības gadījumā vairāk informāciju par programmas saturu, nodrošinājumu un īstenošanas kārtību var iegūt sazinoties ar izglītības iestādes vadību.