Aija Jozefa - logopēds

Pieņemšanas laiks: 

Otrdienās: 9.00 – 10.00

Piektdienās: 15.00 - 16.00, telpā 3 - 14

 

Tālrunis: 26460545

Logopēds:

 • Veic izglītojamo runas, valodas un rakstu valodas traucējumu diagnosticēšanu, valodas traucējumu koriģējoši attīstošo darbību un profilaksi;
 • Strādā individuāli ar izglītojamajiem, kam ir artikulācijā iesaistīto orgānu uzbūves un darbības traucējumi, valodas ritma un tempa traucējumi, stostīšanās, neizveidojušās sākotnējās lasīšanas un rakstīšanas prasmes, disleksijas risks vai specifiski lasīšanas traucējumi;
 • Sagatavo rakstiskus atzinumus par izglītojamā runas, valodas un rakstu valodas attīstību, ja izglītojamajam nepieciešams izmantot atbalsta pasākumus mācību procesā, valsts pārbaudes un diagnosticējošos darbos;
 • Rekomendē konsultāciju pedagoģiski medicīniskajā komisijā, normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos vai pēc vecāku rakstiska pieprasījuma;
 • Valodas koriģējoši attīstošajā darbībā izmanto daudzveidīgas mācību metodes, veido un sistematizē nepieciešamos mācību un izdales materiālus;
 • Piedalās atbalsta pasākumu nodrošināšanā un Individuālo plānu izveidošanā izglītojamajiem;
 • Konsultē un iesaista izglītojamo vecākus koriģējoši attīstošajā darbībā, konsultē pedagogus, sniedz ieteikumus izglītojamo runas un valodas attīstīšanai;
 • Veic izglītojamo attīstības dinamikas izpēti;
 • Ievēro konfidencialitāti;
 • Palīdz skolēniem veiksmīgāk iekļauties mācību procesā.

 

Skolotāja logopēda palīdzība nepieciešama, ja izglītojamam konstatē:

 • Vāju lasītprasmi un vāju rakstītprasmi;
 • Vājas matemātiskās prasmes;
 • Skaņu izrunas, balss ritma un tempa traucējumus;
 • Skaņu jaukšanu vai nesaklausīšanu;
 • Skaņas veidojošo orgānu nepilnvērtīgu, neatbilstošu darbību.
 • Vecumam neatbilstošu runas un valodas attīstību.

 

Darba laiks:

Pirmdienās: 9 - 13

Otrdienās: 9 - 13

Trešdienās: 9 - 13

Ceturdienās: 9 – 13

Piektdienās: 9 – 18