Skaidrīte Barkāne - medmāsa

Skolas medmāsas pienākumi:

 • Sniedz pirmo palīdzību traumu un akūtu saslimšanu gadījumos.
 • Par konstatētajām veselības problēmām informē klases audzinātāju un vecākus.
 • Veic kontroli par skolēnu fizisko noslogotību sporta stundās.
 • Kontrolē skolas sanitāri higiēnisko stāvokli un ēdināšanas kvalitāti ēdnīcā.
 • Reizi gadā veic skolēnu antropometriskos mērījumus (svaru, augumu, redzi).
 • Reizi mācību gadā veic kašķa un pedikulozes pārbaudi.

Skolas medmāsa nenodarbojas ar ārstēšanu.

Skolas medmāsa sniedz informāciju par:

 • Personīgo higiēnu.
 • Veselīgu uzturu un dzīvesveidu.
 • Slimības profilakses pasākumiem.
 • Nepareizas stājas korekcijas iespējām.
 • Atkarības problēmām.
 • Traumatisma cēloņiem un pirmo palīdzību.
 • Vakcinācijas programmu.