Vispārējā pamatizglītība

 

Pamatizglītības programmas galvenie mērķi

  1. Pamatziglītības programmas mērķis ir izglītības satura un izglītības ieguves procesa organizācija tādā kvalitātē, lai tiktu radīti visi nosacījuni Ministru kabineta 2000. gada 5. decembra noteikumos Nr. 462 „Noteikumi par valsts  pamatizglītības standartu” definēto pamatizglītības programmas galveno mērķu sasniegšanai:

1.1.      nodrošināt izglītojamo ar mūsdienīgai dzīvei nepieciešamām pamatzināšanām, pamatiemaņām un pamatprasmēm;

1.2.      veicināt katra izglītojamā harmoniskas personības veidošanos un attīstību, radīt pamatu izglītojamā turpmākai izglītībai;

1.3.      veidot izglītojamos atbildīgu attieksmi pret sevi un tuvāko apkārtni, ģimeni, sabiedrību, savu tautu, cilvēci, pret morālajām vērtībām;

1.4.      sekmēt izglītojamo spēju apzināties veselības vērtību un uzņemties atbildību par tās saglabāšanu un nostirpināšanu.

Pamatizglītības programmas īstenošanas galvenie uzdevumi

2.1.Nodrošināt izglītības procesa kvalitāti, panākt noturīgas skolēnu pamatzināšanas.

2.2.Akcentēt mācību satura praktisko nozīmību.

2.3.Virzīt izglītojamos aktīvai patstāvīgās izziņas darbībai.

2.4.Mācīt integrēti izmantot iegūtās zināšanas.

2.5.Mācīt izvērtēt savu darbību un attīstīt dimaniku.

2.6.Radīt iespēju izglītojamo daudzpusīgai radošai izaugsmei.

2.7.       Mācīties izprast, pārbaudīt un novērtēt savas spējas dažādās jomās un attīstīt tās atbilstoši saviem dotmiem un interesēm.

2.8.       Attīstīt paškontroles, pašdisciplīnas un pašnovērtēšanas spējas.

2.9.       Nodrošināt katram izglītojamajam iespēju apgūt mācīšanās pamatprasmes un informācijas tehnoloģiju izmantošanas pamatiespējas.

2.10.    Gūt radošās darbības pieredzi.

2.11.    Izkopt saskarsmes un sadarbības spējas.

2.12.    Veidot pozitīvu attieksmi pret sevi un citiem.

2.13.    Atklāt un pierādīt indivīda atbildības nozīmi.

2.14.    Mācīt ievērot skolas iekšējās kārtības noteikumus, savas valsts likumus un cienīt valsts simboliku.

2.15.    Veidot izglītojamos nepieciešamību izkopt un attīstīt savas ģimenes, skolas, novada un valsts tradīcijas.

2.16.    Veidot pamatpriekšrakstu par Latvijas, Eiropas un pasaules kultūras mantojumu, izkopt kultūras identitāti.

2.17.    Mācīt pareizi uztvert citādo un veidot pozitīvu attieksmi pret to.

2.18.    Izkopt spējas uztvert un prasmi novērtēt skaisto.

2.19.    Vispusīgi pamatot veselības nozīmi cilvēka dzīvē, akecntējot tās vērtību.

2.20.    Atklāt veselību veicinošos un veselību negatīvi ietekmējošos, kā arī personību degradējošos faktorus.

2.21.    Akcentēt fizisko aktivitāšu un profilaktisko pasākumu nozīmību veselības uzturēšanā un sagalabāšanā.

 

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību

Ulbrokas vidusskolas 1. klasē, neskatoties uz iepriekšējās sagatavotības līmeni, visi atbilstošā vecuma bērni tiek uzņemti bez iestājpārbaudījumiem.

Uzņemot izglītojamo Ulbrokas vidusskolas pamatizglītības programmas apguvei, tiek ievērotas normatīvajos aktos noteiktās prasības (IZM 2003. gada 27. novembra instrukcija Nr. 7).

Bērna attīstības pēctecības nodrošināšanā svarīga loma ir pirmsskolas izglītības iestādes un skolas saskaņotai darbībai. Tāda pastāv arī starp Ulbrokas vidusskolu un Ulbrokas bērnudārzu „Pienenīte”.

Nepieciešamības gadījumā vairāk informāciju par programmas saturu, nodrošinājumu un īstenošanas kārtību var iegūt sazinoties ar izglītības iestādes vadību.