Rekvizīti

Stopiņu novada dome 

Ulbrokas vidusskola

Juridiskā un fiziskā adrese: 

Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130

Nodokļu maksātāja ŗeģistrācijas numurs: 90000067986

AS "SEB banka", kods UNLALV2X

Norēķinu konts: LV79UNLA0033300130908