Konference "Izglītības skola"

Ulbrokas vidusskola rada jaunu zīmolu

"Izglītības skola"

   “2016.gadā secināju, ka izglītības nozarē īsti nav neviena no praktiķiem, kurš varētu uzņemties misiju – organizēt un apvienot ne tikai skolotājus, bet izglītības nozares profesionāļus, tai skaitā, pedagoģijas teorijas zinātājus - zinātniekus, lai risinātu jautājumos, kas satrauc izglītības nozares darbiniekus, bet jo sevišķi - pedagogus,” uz jautājumu par idejas rašanos, stāsta Ulbrokas vidusskolas direktors Normunds Balabka.  Un turpina: “Lai kādu jautājumu varētu risināt, to vajag aktualizēt un redzēt tā būtību no dažādiem skatu punktiem. Citādi sanāk kā tajā stāstā par trīs aklajiem un ziloni – ja viens stāv pie kājas, otrs – pie snuķa, bet trešais pie auss, tad katram zilonis izskatās citādāk.” Tā radās ideja apvienot praktiķus un izglītības nozares speciālistus, lai varētu aktualizēt un formulēt kādu no šī brīža problēmām izglītības nozarē. Tas būtu neliels, bet būtisks ieguldījums no mūsu skolas puses Latvijas izglītības nozarē, tā palīdzot saliedēt spēkus mums aktuālu jautājumu risināšanai. Tādu sajūtu un domu vadīti Ulbrokas vidusskolas vadība un pedagogi gadu vēlāk – 2017. gada septembrī – organizēja pirmo konferenci. Tās tēma bija “Kompetencēs balstīta izglītības satura īstenošana, - teorija un prakse”.

   Pēc konferences īstenošanas saņēmām daudz labas atsauksmes, radot mūsu kolektīvā pārliecību, ka tā ir laba prakse, kuru noteikti ir nepieciešams turpināt. Tā 2018.gadā šai labajai praksei tika radīts zīmols “Izglītības skola” un 2018.gada rudenī notika otra konference, kuras temats bija "Mācību procesa organizācija vispārējās izglītības iestādē sociālās integrācijas aspektā". Skolas kolektīvā esam vienojušies, ka turpmāk šādas konferences tiks organizētas vienu reizi gadā, radot iespēju sanākt kopā pedagogiem, izglītības iestāžu vadītājiem, augstskolu mācību spēkiem un pētniekiem, izglītības speciālistiem no visām Latvijas pašvaldībām, lai kopīgiem spēkiem dotu ieguldījumu mūsu valsts izglītības nozares pilnveidē un attīstībā.

 

"Izglītības skola 2017"

Pirmā - Latvijas starpnovadu zinātniski praktiskā konference - "Uz kompetencēm balstīta izglītības satura īstenošana - teorija un prakse”

Īss ieskats konferences norisē. 

"Izglītības skola 2018"

Otrā konference - “Mācību procesa organizācija vispārējās izglītības iestādē sociālās integrācijas aspektā”

27.oktobrī Ulbrokas vidusskolā pulcējas daudz cilvēku no visas Latvijas. Atbraukuši pašvaldību izglītības speciālisti, skolu direktori un direktoru vietnieki, izglītības psihologi, logopēdi, metodiķi, skolotāji, sociālie un speciālie pedagogi no Aizputes, Augšlīgatnes, Ābeļiem, Bebrenes, Daugavpils, Engures, Gaujienas, Iecavas, Gulbenes, Ilūkstes, Inčukalna, Jēkabpils, Jūrmalas, Ķekavas, Lamiņiem, Liepājas, Limbažiem, Mazsalacas, Mārupes, Ogres, Ogresgala, Olaines, Pūres, Raiskuma, Rēzeknes, Rīgas, Skujenes, Suntažiem, Taurupes, Tilžas, Tīnūžiem, Ulbrokas, Vecgaiķiem, Zantes un Zasas. Viņi sanāk kopā, lai domātu, kā pedagoģijas zinātni var ieviest praksē. Arī pārstāvēto skolu klāsts ļoti plašs - pamatskolas, sākumskolas, vidusskolas, tajā skaitā vakara (maiņu) vidusskolas, internātpamatskolas un speciālās internātpamatskolas, un pat pirmsskolas izglītības iestādes. 

Īss ieskats konferences norisē

Referāti

Ulbrokas vidusskolas direktora Normunda Balabkas referāts "Sadarbība starp vispārējām un speciālām izglītības iestādēm skolēnu dažādo vajadzību un sociālās integrācijas nodrošināšanai"

LSPECPA valdes priekšsēdētājas un RTA asociētās profesores Mārītes Rozenfeldes referāts "Skolēnu dažādība vispārējās izglītības iestādē: izaicinājums vadībai, skolotājiem, vecākiem"

Olaines 1.viduskolas struktūrvienības Olaines sākumskolas direktora vietnieces Veldas Veinbergas referāts "Mācību procesa organizācija vispārējās izglītības iestādē sociālās integrācijas aspektā"

Sandras Opaļevas referāts "Atbalsta personāla darba organizācija Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā"

Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas - attīstības centra direktores Iridas jansones prezentācija par to, kā darbojas viņas vadītā iestāde

 

"Izglītības skola 2019"

Pašvadīta mācīšanās kompetencēs balstītā izglītībā 

Esiet sveicināti skolotāji, izglītības iestāžu vadītāji, pašvaldību izglītības speciālisti, augstskolu pārstāvji un izglītības nozares pārstāvji!

Priecājamies jūs uzrunāt jau trešo reizi un aicināt pievienoties zinātniski praktiskās konferences “Izglītības skola 2019” dalībnieku pulkam. Izvērtējot aktualitātes izglītībā - mācību un audzināšanas jomā un aktualitātes izglītības  nozarē kopumā Latvijā, esam nonākuši pie secinājuma, ka ļoti aktuāls ir skolēnu motivācijas jautājums gan mācību procesā, gan audzināšanas darbā.

Skolēnu motivācijas trūkums ir  nozīmīgs šķērslis, lai skolēns sekmīgi spētu apgūt mācību saturu, kā arī, lai skolēns audzināšanas darba ietvaros spētu veidoties par tādu personību, kas sekmīgi spētu integrēties sabiedrībā. Skolēnu kā personību, kas, balstoties uz savām spējām, prasmēm un attieksmēm, spēj gūt panākumus savā dzīves ceļā. Skolēns kā personība, no kura ir atkarīga mūsu valsts un tautas nākotne.

Lai iepriekš minētais īstenotos praksē, liela nozīme ir tam, vai skolotājs un izglītības iestāde kopumā ir radījusi vidi, kas sekmētu ikvienam skolēnam iespēju pašam veidot savu pašmotivācijas sistēmu. Savukārt pašmotivācijas sistēma ir pamats skolēna spējai patstāvīgi īstenot ikdienā mācību un audzināšanas darba ietvaros pašvadītu mācīšanos.

Tas nozīmē, ka mūsdienās izglītības iestādē viens no galvenajiem uzdevumiem ir veidot vidi, kas sekmētu ikvienam skolēnam spēju īstenot pašvadītu mācīšanās un audzināšanas procesu.

Atsaucoties uz iepriekš izklāstīto, esam izvēlējušies šī gada konferences “Izglītības skola 2019” tematu “Pašvadīta mācīšanās kompetencēs balstītā izglītībā”.

Ceram, ka kopējiem spēkiem konferences ietvaros spēsim gūt atbildes uz jautājumiem, kā sekmēt skolēna pašvadītu mācīšanos un audzināšanas darbu jaunā izglītības satura ieviešanas procesā.

 

Uz tikšanos konferencē -

Ulbrokas Vidusskolas direktors

Normunds  Balabka

Tiekamies 24.oktobrī Ulbrokas vidusskolā

Tradicionāli – konferences moderators – HARALDS BURKOVSKIS

Konferences darba plāns apskatāms šeit 

 

KONFERENCES MATERIĀLI

Igaunijas Demokrātiskās skolas pārstāves Natālijas Švecovas prezentācija "Demokrātiskā skola valsts skolas ietvaros. Grūtības un iespējas". Prezentācija krievu valodā apskatāma šeit. Pieredzes stāsta kopsavilkums latviski apskatāms šeit

Asociētā profesora, Latvijas un pasaules vēstures skolotāja Pāvela Jursa pieredzes stāsts "Vērtēšanas pieeju daudzveidība pašvadītas mācīšanās kontakestā"  prezentācija apskatāma šeit

Drabešu Jaunās pamatskolas direktores Kristīnes Paisumas pieredzes stāsta "Drabešu Jaunās pamatskolas izaicinājumi pašvadītas mācīšanās prakses ieviešanā" materiāls apskatāms šeit 

Konferences pilna garuma video (bez darbnīcām) skatāms šeit 

Darbnīcu materiāli

Drabešu Jaunās pamatskolas direktores Kristīnes Paisumas materiāls praktiskajā darbnīcā pašvaldību izglītības pārvalžu speciālistiem un skolu vadītājiem apskatāms šeit 

LU docētājas, Dr.paed. Daigas Kalējas-Gasparovičas materiāls praktiskajā darbnīcā valodu, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomas pedagogiem apskatāms šeit 
 
 

 

"Izglītības skola 2020"

Zinātniski praktiskā konference “Izglītības skola 2020”

Jau ceturto reizi ar prieku vēlamies uzrunāt visu Latvijas novadu skolu pedagogus, skolu vadītājus un izglītības speciālistus, aicinot pievienoties ikgadējās zinātniski praktiskās konferences “Izglītības skola 2020” dalībnieku pulkam.

Izvērtējot trešās zinātniski praktiskās konferences “Izglītības skola 2019” dalībnieku aptaujā sniegtos ierosinājumus, kā arī, veicot aktualitāšu izvērtējumu izglītības nozarē, t.sk., mācību procesā mūsu skolā, esam secinājuši, ka viens no mūsdienu, un jo vairāk nākotnes, skolas aktuālākajiem uzdevumiem un izaicinājumiem ir veidot un īstenot sadarbībā balstītu mācīšanās un audzināšanas procesu, kā arī procesu, kas skolēniem dotu iespēju attīstīt sadarbības prasmes, jeb citiem vārdiem, attīstīt sadarbības kompetenci.

Izsenis ikviena cilvēka attīstības un sevis pilnveides jeb izglītības process ir balstīts sadarbībā. Sadarbībā mācību stundas ietvaros, ārpus mācību stundām, skolā un ārpus tās. Mēs dzīvojam pasaulē, kurā skolēns mācās skolas, bet aizvien vairāk ārpus skolas vidē. Skolēnam mācību un audzināšanas process sākas pirms un beidzas vēlu vakarā pēc mācību stundām. Šī tendence kļūst aizvien izteiktāka. Tas nozīmē, ka  mēs vairs nevaram un nedrīkstam nodalīt  darbu skolā no procesiem sociālajā un kultūrvidē ārpus tās. Būtiski mainās  skolotāja profesionālās darbības pamati izglītībā. Reizē ar to mainās arī skolas misija un vieta mūsdienu un nākotnes sabiedrībā.  Mūsdienu skolai ir jānodrošina izglītības process, kas balstīts ciešā iesaistīto pušu sadarbībā. Savukārt nākotnes skola būs uz pedagoģijas zinātnes pamatiem balstīta informatīvā tilta veidotāja starp paaudzēm sociālajā vidē.

Lai sasniegtu mūsu skolu, novadu un valsts izvirzīto mērķi nodrošināt visiem pieejamu un kvalitatīvu izglītību, izglītību, kas atbilst sociālajām un individuālajām vajadzībām un vērtībām, viens no būtiskākajiem uzdevumiem ir veidot pēc iespējas ciešāku skolēnu savstarpējo sadarbību mācību stundās, skolēnu un skolotāja, skolotāja un skolēnu vecāku, skolotāju starp koleģiālo sadarbību u.tml. izglītības procesa ietvaros. Tikai un vienīgi tāds izglītības process, kas balstīts iesaistīto pušu ciešā un kvalitatīvā sadarbībā, var radīt pamatu viena no cēlākā mērķa sasniegšanai – “tauta, kas mācās”.

Sadarbības veidi un formas ikviena skolotāja ikdienas darbā, mācību stundās un ārpus tām, ir ļoti dažādas, no vienkāršām līdz visnotaļ komplicētām. No tā izriet mūsdienu skolas viens no galvenajiem uzdevumiem īstenot mācīšanās un audzināšanas procesu, kas balstīts savstarpējā sadarbībā, sekmējot ikviena skolēna individuālo spēju, zināšanu, prasmju un attieksmju attīstību.

Kā sasniegt iepriekš nosaukto mērķi – sadarbībā balstīta izglītības procesa īstenošanu? Lai meklētu atbildes uz šo jautājumu ar jums kopā,  esam izvēlējušies šī gada konferences “Izglītības skola 2020” tematu:
 

“Sadarbības kompetence mūsdienu un nākotnes izglītībā”

Uz tikšanos konferencē -

Ulbrokas Vidusskolas direktors

Normunds  Balabka

Tiekamies 22.oktobrī Ulbrokas Vidusskolā!

Tradicionāli – konferences moderators – HARALDS BURKOVSKIS

 

Konferences programma redzama šeit 

Pēc konferences - materiāli

Konferences ieraksts pieejams šeit 

Prezentācijas

Dr. psych. Paata Amonašvili (Gruzija, Starptautiskais humānās pedagoģijas centrs) Temats: “Практика гуманной педагогики” (“Humānās pedagoģijas prakse.”)

Dr. philol. prof. Skaidrīte Gūtmane (Profesore, Latvijas Kristīgās akadēmijas rektore) Temats: "Uz sadarbību orientēta skola."

Mg.paed. (Dr.paed. kandidāte) Ilze Durņeva. Temats: “Sadarbības kvalitātes paaugstināšana darbā ar īpašo bērnu ģimenēm. Vecāku lietpratība.”

Mg.sc.educ. (Dr.paed. kandidāte) Ivita Pelnēna. Temats: “Skolēnu mācīšanās prasmju pilnveide pamatskolas 1.-3. klasē kā būtisks priekšnoteikums kvalitatīva mācību procesa turpmākai nodrošināšanai.”

Mg.paed. Vineta Cibiņa (Latvijas Universitāte,; Rīgas 1. pamatskola – attīstība centrs) Temats: “Starppersonu sadarbība un tās formas izglītības iestādē.”

Skolotāja stāsts. Kadrija Beirote (Rīgas 6. vidusskola). “Vari, Ja dari!” Tava nākotne ir atkarīga no Tavas šodienas izvēles"

Skolotāja stāsts.. Veronika Skripačova (Rīgas Zolitūdes ģimnāzija, direktora vietniece izglītības jomā). “Valoda kā iedarbīgs līdzeklis dažādu mācību priekšmetu jēgpilnai apguvei”. Kā mācīties valodā, kura nav dzimtā?