Konference "Izglītības skola"

Ulbrokas vidusskola rada jaunu zīmolu

"Izglītības skola"

   “2016.gadā secināju, ka izglītības nozarē īsti nav neviena no praktiķiem, kurš varētu uzņemties misiju – organizēt un apvienot ne tikai skolotājus, bet izglītības nozares profesionāļus, tai skaitā, pedagoģijas teorijas zinātājus - zinātniekus, lai risinātu jautājumos, kas satrauc izglītības nozares darbiniekus, bet jo sevišķi - pedagogus,” uz jautājumu par idejas rašanos, stāsta Ulbrokas vidusskolas direktors Normunds Balabka.  Un turpina: “Lai kādu jautājumu varētu risināt, to vajag aktualizēt un redzēt tā būtību no dažādiem skatu punktiem. Citādi sanāk kā tajā stāstā par trīs aklajiem un ziloni – ja viens stāv pie kājas, otrs – pie snuķa, bet trešais pie auss, tad katram zilonis izskatās citādāk.” Tā radās ideja apvienot praktiķus un izglītības nozares speciālistus, lai varētu aktualizēt un formulēt kādu no šī brīža problēmām izglītības nozarē. Tas būtu neliels, bet būtisks ieguldījums no mūsu skolas puses Latvijas izglītības nozarē, tā palīdzot saliedēt spēkus mums aktuālu jautājumu risināšanai. Tādu sajūtu un domu vadīti Ulbrokas vidusskolas vadība un pedagogi gadu vēlāk – 2017. gada septembrī – organizēja pirmo konferenci. Tās tēma bija “Kompetencēs balstīta izglītības satura īstenošana, - teorija un prakse”.

   Pēc konferences īstenošanas saņēmām daudz labas atsauksmes, radot mūsu kolektīvā pārliecību, ka tā ir laba prakse, kuru noteikti ir nepieciešams turpināt. Tā 2018.gadā šai labajai praksei tika radīts zīmols “Izglītības skola” un 2018.gada rudenī notika otra konference, kuras temats bija "Mācību procesa organizācija vispārējās izglītības iestādē sociālās integrācijas aspektā". Skolas kolektīvā esam vienojušies, ka turpmāk šādas konferences tiks organizētas vienu reizi gadā, radot iespēju sanākt kopā pedagogiem, izglītības iestāžu vadītājiem, augstskolu mācību spēkiem un pētniekiem, izglītības speciālistiem no visām Latvijas pašvaldībām, lai kopīgiem spēkiem dotu ieguldījumu mūsu valsts izglītības nozares pilnveidē un attīstībā.

 

"Izglītības skola 2017"

Pirmā - Latvijas starpnovadu zinātniski praktiskā konference - "Uz kompetencēm balstīta izglītības satura īstenošana - teorija un prakse”

Īss ieskats konferences norisē. 

"Izglītības skola 2018"

Otrā konference - “Mācību procesa organizācija vispārējās izglītības iestādē sociālās integrācijas aspektā”

27.oktobrī Ulbrokas vidusskolā pulcējas daudz cilvēku no visas Latvijas. Atbraukuši pašvaldību izglītības speciālisti, skolu direktori un direktoru vietnieki, izglītības psihologi, logopēdi, metodiķi, skolotāji, sociālie un speciālie pedagogi no Aizputes, Augšlīgatnes, Ābeļiem, Bebrenes, Daugavpils, Engures, Gaujienas, Iecavas, Gulbenes, Ilūkstes, Inčukalna, Jēkabpils, Jūrmalas, Ķekavas, Lamiņiem, Liepājas, Limbažiem, Mazsalacas, Mārupes, Ogres, Ogresgala, Olaines, Pūres, Raiskuma, Rēzeknes, Rīgas, Skujenes, Suntažiem, Taurupes, Tilžas, Tīnūžiem, Ulbrokas, Vecgaiķiem, Zantes un Zasas. Viņi sanāk kopā, lai domātu, kā pedagoģijas zinātni var ieviest praksē. Arī pārstāvēto skolu klāsts ļoti plašs - pamatskolas, sākumskolas, vidusskolas, tajā skaitā vakara (maiņu) vidusskolas, internātpamatskolas un speciālās internātpamatskolas, un pat pirmsskolas izglītības iestādes. 

Īss ieskats konferences norisē

Referāti

Ulbrokas vidusskolas direktora Normunda Balabkas referāts "Sadarbība starp vispārējām un speciālām izglītības iestādēm skolēnu dažādo vajadzību un sociālās integrācijas nodrošināšanai"

LSPECPA valdes priekšsēdētājas un RTA asociētās profesores Mārītes Rozenfeldes referāts "Skolēnu dažādība vispārējās izglītības iestādē: izaicinājums vadībai, skolotājiem, vecākiem"

Olaines 1.viduskolas struktūrvienības Olaines sākumskolas direktora vietnieces Veldas Veinbergas referāts "Mācību procesa organizācija vispārējās izglītības iestādē sociālās integrācijas aspektā"

Sandras Opaļevas referāts "Atbalsta personāla darba organizācija Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā"

Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas - attīstības centra direktores Iridas jansones prezentācija par to, kā darbojas viņas vadītā iestāde

 

"Izglītības skola 2019"

Pašvadīta mācīšanās kompetencēs balstītā izglītībā 

Esiet sveicināti skolotāji, izglītības iestāžu vadītāji, pašvaldību izglītības speciālisti, augstskolu pārstāvji un izglītības nozares pārstāvji!

Priecājamies jūs uzrunāt jau trešo reizi un aicināt pievienoties zinātniski praktiskās konferences “Izglītības skola 2019” dalībnieku pulkam. Izvērtējot aktualitātes izglītībā - mācību un audzināšanas jomā un aktualitātes izglītības  nozarē kopumā Latvijā, esam nonākuši pie secinājuma, ka ļoti aktuāls ir skolēnu motivācijas jautājums gan mācību procesā, gan audzināšanas darbā.

Skolēnu motivācijas trūkums ir  nozīmīgs šķērslis, lai skolēns sekmīgi spētu apgūt mācību saturu, kā arī, lai skolēns audzināšanas darba ietvaros spētu veidoties par tādu personību, kas sekmīgi spētu integrēties sabiedrībā. Skolēnu kā personību, kas, balstoties uz savām spējām, prasmēm un attieksmēm, spēj gūt panākumus savā dzīves ceļā. Skolēns kā personība, no kura ir atkarīga mūsu valsts un tautas nākotne.

Lai iepriekš minētais īstenotos praksē, liela nozīme ir tam, vai skolotājs un izglītības iestāde kopumā ir radījusi vidi, kas sekmētu ikvienam skolēnam iespēju pašam veidot savu pašmotivācijas sistēmu. Savukārt pašmotivācijas sistēma ir pamats skolēna spējai patstāvīgi īstenot ikdienā mācību un audzināšanas darba ietvaros pašvadītu mācīšanos.

Tas nozīmē, ka mūsdienās izglītības iestādē viens no galvenajiem uzdevumiem ir veidot vidi, kas sekmētu ikvienam skolēnam spēju īstenot pašvadītu mācīšanās un audzināšanas procesu.

Atsaucoties uz iepriekš izklāstīto, esam izvēlējušies šī gada konferences “Izglītības skola 2019” tematu “Pašvadīta mācīšanās kompetencēs balstītā izglītībā”.

Ceram, ka kopējiem spēkiem konferences ietvaros spēsim gūt atbildes uz jautājumiem, kā sekmēt skolēna pašvadītu mācīšanos un audzināšanas darbu jaunā izglītības satura ieviešanas procesā.

 

Uz tikšanos konferencē -

Ulbrokas Vidusskolas direktors

Normunds  Balabka

Tiekamies 24.oktobrī Ulbrokas vidusskolā

Tradicionāli – konferences moderators – HARALDS BURKOVSKIS

Konferences darba plāns apskatāms šeit