Skolas padome

Skolas padomes sastāvs 2019./20.m.g.

Skolas padomes sastāvs un kontakti 

Skolas padomes sanāksmju saturs

Skolas padomes sēde 27.01.2016. (Sēdes prot. Nr.2)

1. Individuālo mācību līdzekļu saraksta apspriekšana.

2. Jaunu skolas iekšējo normatīvo aktu satura apspriešana. 

3. Padziļinātās ievirzes mācību programmu ieviešana skolā.

4. Skolēnu ēdināšana.

5. Dažādi jautājumi.

Skolas padomes sēde 25.11.2015. (Sēdes prot. Nr.1)

1. Skolas padomes sastāva apstiprināšana.

2. Skolas padomes vadītāja apstiprināšana.

3. Paveiktie un plānotie darbi skolā.

4. Individuālo mācību līdzekļu sarakstu apspriešana.

5. Padziļinātās ievirzes programmu ieviešana skolā pamatskolas pakāpē.

6. Dažādi jautājumi.

Skolas padomes sēde 15.04.2015. (Sēdes prot. Nr.10)

1. Direktora atskaite par paveikto 2014./15. mācību gadā.

2. Aptauja, tās analīze par ēdināšanas kvalitāti skolā.

3. Dažādi jautājumi.