ES finansētie projekti

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai

Eiropas Savienības

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai

( ELFLA)

 

pasākumam "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā"

aktivitāte: Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem

Sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošana vietējiem iedzīvotājiem pieejamā attālumā un materiāli tehniskā aprīkojuma nodrošināšana un aprobācija sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai

 

Ulbrokas vidusskola pieteicās biedrības „Stopiņu un Salaspils partnerības” konkursā, piesakot divus projektus "Skaņu dzīvespriekam" un "Ēnu izglītībai un kultūrai". 2011.gada sākumā tika saņemts atbalsts no ELFA . Projekta "Skaņu dzīvespriekam" ietvaros tika iegādāta audio tehnika, bez kuras nav iespējami dažādi kultūras pasākumi un bija apgrūtināta deju kolektīvu darbība. Projekta "Ēnu izglītībai un kultūrai" tika iegādātas žalūzijas aktu zālē, bez kurām ir grūti organizēt dažādus pasākumus, it īpaši saulainā laikā un kad kādā pasākumā ir nepieciešams projektors.

Pateicoties iegādātajai skaņu tehnikai ir iespējams nodrošināt deju kolektīvu darbību, kā arī skaņu tehnika ir nepieciešama publiskajos pasākumos.

Pateicoties logu aprīkošanai ar žalūzijām ir iespējams aptumšot zāli dažādu pasākumu laikā.

Ir notikuši kultūras pasākumi, piemēram tikšanās ar Knutu Skujenieku, deju kolektīvu koncerti, Domes izbraukuma sēde.

Vides labiekārtošanas projekts “Saules piestātne”

Vides labiekārtošanas projekts “Saules piestātne”.

Biedrība "Stopiņu Salaspils Partnerībaun Lauku atbalsta dienests ir izvērtējuši un apstiprinājuši Ulbrokas vidusskolas iesniegto  vides labiekārtošanas projekta ieceri “Saules piestātne”.

Projekta ietvaros ir paredzēts Ulbrokas vidusskolas āra teritorijā izveidot funkcionālu novada vides izzināšanu veicinošu un izglītojošu atpūtas vietu ar vizuāli interesantu risinājumu, kura pamatā tiks izmantots skolas logo – saulīte.

Projektā ir iekļauta skolas teritorijā esošās apļa formas puķu dobes rekonstrukcija, atpūtas soliņu izvietošana un bruģētu celiņu izbūve.

“Saules piestātne” kalpos kā iedvesmojoša vieta kāda radošā darba tapšanā ikvienam skolēnam āra mācību stundā vai kopā būšanas vieta klases stundā, izzinoša vieta ikvienam skolēnam, lai bagātinātu teorētiskās zināšanas par augu daudzveidību, praktiskas darbošanās vieta ikvienam skolēnam, lai ar savu darbu uzturētu labiekārtoto vietu sakoptu, estētiski pievilcīgu, atpūtas vieta ikvienam Ulbrokas vidusskolas skolēnam, ikvienam Ulbrokas vidusskolas vecākam vai viesim, ikvienam Stopiņu novada sporta kompleksa, peldbaseina apmeklētājam, ikvienam riteņbraucējam, kurš izmantojis garām ejošo riteņbraucēju celiņu un vēlas atpūtināt nogurušās kājas, ikvienai jaunajai māmiņai, kura iemīļojusi kā pastaigas vietu izmantot blakus esošo gājēju celiņu un vēlas uz mirkli piestāt, ieelpot ziedu smaržu, lai smeltos spēku ikdienas solim, ikvienam novada iedzīvotājam, lai lepotos ar vēl vienu īpašu vietu mūsu novadā.

Projektu paredzēts realizēt līdz 2018.gada 31.augustam.

Karjeras izglītība

 

Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

 

Stopiņu novada pašvaldībā Eiropas Sociālā fonda projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros tiek īstenoti pasākumi karjeras atbalstam Ulbrokas vidusskolā un Stopiņu pamatskolā.

Karjeras izglītība

Karjera ir cilvēka mērķtiecīga darbība savu kompetenču pilnveidei un izpausmei mūža garumā. Pamatskolas posms ir sākums karjeras apzinātai veidošanai, kas secīgi turpinās vidusskolā vai profesionālās izglītības iestādē, augstskolā un visas dzīves laikā.

Karjeras izglītība skolā:

  • Sevis izpratne – prasme apzināties un izvērtēt savas intereses, spējas, vērtības u.c.
  • Karjeras iespēju pētīšanas un radīšanas prasmes – darbs ar informatīvajiem resursiem, spēju un iespēju atbilstības izvērtēšana, nepieciešamā atbalsta atrašana u.c.
  • Karjeras plānošanas prasmes – portfolio veidošana un mērķu apzināšanās;
  • Spēja tikt galā ar nenoteiktību – risināt konkrētā brīža problēmas, radoši domāt, izglītoties visa mūža garumā.

Darbs ir mērķtiecīga cilvēka darbība, lai radītu materiālās un garīgās vērtības, veiktu pakalpojumus, kas nepieciešami sabiedrības vajadzību apmierināšanai.

Mācību darbs, brīvprātīgais darbs, sabiedriskais darbs un darbs rotaļās, spēlēs un brīvā laika aktivitātēs arī ir darbs!

Irina Kalniņa – Ulbrokas vidusskolas pedagogs karjeras konsultants

"Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"

Ulbrokas vidusskola uzsāk īstenot projektu "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"

Izglītojamo individuālo kompetenču attīstības atbalsta pasākumu plāns paredz divu mācību gadu laikā 2 Ulbrokas  izglītības iestādēs( Ulbrokas vidusskolā un Stopiņu pamatskolā) īstenot dažādus  mācību un ārpusstundu  pasākumus.

Tie ir:

  • kompleksi pasākumi izglītojamajiem ar  mācīšanās grūtībām,
  • pieejamības pasākumi izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām, tai skaitā mācīšanās traucējumiem matemātikas un valodu izpratnes veicināšanai,
  • daudzveidīgi pasākumi izglītojamo (t.sk. talantīgo) kompetenču attīstībai-debašu klubs, mācību vizītes jaunajiem dabas pētniekiem, jaunajiem literātiem un jaunajiem aktieriem, pēcpusdienu radošās darbnīcas, matemātikas konkurss novada skolām.
  • ārpus mācību stundām organizēti pasākumi atbilstoši izglītojamo vajadzībām, tai skaitā vasaras nometne ar radošajām darbnīcām talantīgajiem izglītojamajiem.

Projekta realizācijā iesaistījušies 15 Ulbrokas vidusskolas skolotāji.

http://www.ulbrokas-vsk.lv/uploads/2018/21/3wlmszmv1eyokk88c0cw0sswsgogksk0wk84sk44o4o48sw08w.pdf

·8.3.2.2. projekta ietvaros Latvijas dārgumi- angļu valodā:

http://www.ulbrokas-vsk.lv/lv/gallery/239

 

http://www.ulbrokas-vsk.lv/uploads/2018/35/1d20nm2b9izowcg4ogoos4k4ogco00o4sowoo4ck0oc4ocw4wg.pdf

http://www.ulbrokas-vsk.lv/uploads/2018/35/670zovyy580swwscwokgo8w0wgo04w88ocg4soo0k80wgkok08.pdf

http://www.ulbrokas-vsk.lv/uploads/2018/35/3vgnwr6kcpes8wsssccocw00wgs44wo0ow04w4cco8sg8co0ws.pdf

 

* Uzzina par studiju iespējām Dānijā

* Mācību ekskursija uz SIA "Getliņi EKO"