Interešu izglītības pulciņi

LR Izglītības likums nosaka:

 • interešu izglītība ir personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības;
 • interešu izglītība ir brīvprātīga, tās uzsākšanai nav nepieciešama noteiktai izglītības pakāpei atbilstoša izglītība.

Interešu izglītības mērķis:

 • attīstīt bērnu un jauniešu spējas un talantus;
 • nodrošināt iespējas radošai pašizpausmei un savas individualitātes izkopšanai;
 • nodrošināt saturīgas un lietderīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas;
 • sekmēt pilsoniskās un nacionālās identitātes attīstīšanu;
 • veicināt preventīvo darbu negatīvo tendenču novēršanai jaunatnes vidū;
 • nodrošināt ievirzi karjeras izvēlē;
 • iegūt praktiskam darbam un dzīvei derīgu papildizglītību.

 

5.-9. klašu koris "Lec, saulīte"

Vadītāja: Žanna Stankeviča

Kora dziedāšanā skolēni pilnveido savas un kultūras identitātes apziņu un cieņu pret citām kultūrām; attīsta spējas uztvert, izjust un novērtēt skaisto cilvēkā, sabiedrībā, mūzikā, mākslā un dabā; gūst radošās darbības pieredzi un gandarījumu; attīsta kritisko spriestspēju; izkopj daudzveidīgas karjeras vadības prasmes, t.i. komunikācijas un sadarbības prasmes, laika plānošanu, sevis disciplinēšanu, publiskas uzstāšanās prasmes. Pulciņā tiek veicināta pilnveidošanās par garīgi attīstītu, brīvu, atbildīgu un radošu personību;  tiek paplašināts ieskats tautasdziesmās, Latvijas un pasaules mūzikas mantojumā un bagātībās; veidota interese par Latvijas skolu jaunatnes dziesmu svētku procesu un nodrošinātas iespējas iekļauties Dziesmu svētku procesā.

Īss ieskats pulciņa tēmās:

 • Gatavošanās Latvijas dzimšanas dienas koncertam
 • Gatavošanās Ziemassvētku koncertam
 • Gatavošanās Mātes dienas koncertam
 • Valsts svētku, Ziemassvētku, Mātes dienas koncerti
 • Gatavošanās koru skatei
 • Koru skate

2020./2021.mācību gads

 

2019./2020.mācību gads

Piedalīšanās koncertā "Latvijai 101"

Top jauna draudzība 

Labo darbu nedēļa

2018./2019. mācību gads 

Koru tikšanās 

Koris ciemojas dienas centrā "Upeslejas"

Latvijai 100 svētku koncertā 

5.-9.klašu koris - Stokholmā!

Sasniegumi

Panākumi skatē 2019.gadā 

Jauno lasītāju klubiņš

Vadītāja: Astrīda Cimure

Pulciņā tiek attīstīta lasītprasme, radīta interese par grāmatu, motivēta lasīšana, izkoptas prasmes izteikt savas domas un vērtējumu. Pulciņā ir iespēja iemācīties un pilnveidot diskusijas, literārās tiesas kā daiļdarba analīzes un pārrunu formas; veicināt kritisku attieksmi lasāmo grāmatu izvēlē; pilnveidot sociālās prasmes, iesaistīties dažādos konkursos.

Īss ieskats pulciņa tēmās:

 • Grāmatu nozīme un loma
 • Dzejas dienas pasākumi
 • “Lasītāju žūrija”
 • Grāmatas un ilustrācijas
 • Literārā valoda
 • Etīdes
 • Literatūras saraksta veidošana
 • Grāmatu ilustrāciju izstāde

2020./2021.mācību gads

2018./2019.mācību gads

Lasītāju ballīte

Ziņas no bibliotēkas

Janvāris 

Februāris 

Marts

Aprīlis

Bērnu deju kolektīvs "Pastalnieki" 1.-9.klasēm

Vadītājas: Antra Vilmane, Aiga Medne
 
BDK „Pastalnieki” Tautas deja

1.-2. klašu tautas deju kolektīvs

3.-4. klašu tautas deju kolektīvs

4.-5. klašu tautas deju kolektīvs

5.-6. klašu tautas deju kolektīvs

7.-9. klašu tautas deju kolektīvs

 

Tautas deju kolektīvu kustība Latvijā ir vērsta uz mērķtiecīgu un kvalitatīvu māksliniecisku rezultātu – Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kas ir rezultējošais pasākums bērnu un jauniešu mākslinieciskajā darbībā tautas deju jomā, kā arī nozīmīgākais kultūras pasākums skolēniem Latvijā, jo stiprina saikni ar ilggadējām kultūrvēsturiskajām tautas tradīcijām un sekmē to pēctecību. Programmu “Tautas dejas” īstenojot, tiek akcentēts vērtībizglītības aspekts. Audzēkņi kopj tikumus, apgūst kultūras vērtības un mantojumu, attīsta kritisko spriestspēju, pilnveido daudzveidīgas karjeras vadības prasmes, komunikācijas un sadarbības prasmes, laika plānošanu, sevis disciplinēšanu, publiskas uzstāšanās prasmes.

Īss ieskats pulciņa tēmās:

 • Latviešu tautas dejas pamatsoļu apgūšana
 • Latviešu tautas dejas un autoru dejas materiāla apgūšana, nostiprināšana, precizēšana
 • Ritmika
 • Tautas tērpu kultūra un to nēsāšanas prasmju apguve
 • Labdarības koncerti, skolas koncerti, Sadraudzības koncerti, koncerti novadā, festivāli u.c.

2020./2021.mācību gads

Apsveikums 2020.gada nogalē 

2019./2020.mācību gads

"Pastalnieki", gatavojoties skatei, koncertē 

"Patslanieki" dejo koncertā "Latvijai 101"

2018./2019.mācību gads

Māmiņas dienas koncerts ar "Pastalniekiem"

Sasniegumi

2019.gadā 

1.pakāpes diploms bērnu deju kolektīva 1.-2.klašu A grupai

1.pakāpes diploms bērnu deju kolektīva 1.-2.klašu B grupai

1.pakāpes diploms bērnu deju kolektīva 3.-4.klašu I grupai

1.pakāpes diploms bērnu deju kolektīva 3.-4.klašu II grupai

1.pakāpes diploms bērnu deju kolektīva 5.-6.klašu I grupai

1.pakāpes diploms bērnu deju kolektīva 5.-6.klašu II grupai

1.pakāpes diploms bērnu deju kolektīva 5.-6.klašu III grupai

1.pakāpes diploms bērnu deju kolektīva 7.-9.klašu I grupai

1.pakāpes diploms bērnu deju kolektīva 7.-9.klašu II grupai

 

Dramatiskā teātra pulciņš 12.klasei

Vadītāja: Zanda Pelše

Pulciņa nodarbībās skolēniem ir iespēja veidoties par vispusīgi attīstītu, radošu personību, attīstīt prasmi uzstāties auditorijas priekšā. Pulciņā tiek strādāts ar runas prasmes attīstīšanu (gan pareizrunas, gan skatuves runas), iztēles un fantāzijas rosināšanu, aktiermeistarības attīstīšanu, ķermeņa plastiskuma, žestu un mīmikas izmantojumu. Tiek gūts priekšstats par dramaturģijas attīstību un mūsdienu dramaturģijas tendencēm, pilnveidotas organizatoriskās iemaņas, veidojot izrādi, tās scenogrāfiju.

Īss ieskats pulciņa tēmās:

 • Literatūras teorija
 • Aktiermeistarības prasmju un improvizācijas spēju attīstīšana
 • Dramaturģijas teksta apguve
 • Lugas iestudēšana
 • Lugas scenogrāfija
 • Kritika un paškritika

2020./2021.mācību gads

2019./2020.mācību gads

12.klases žetonu vakars

2018./2019.mācību gads

12.klases žetonu vakars

2.klases skolnieces Paulas raksts par pulciņu

Skolēnu mācību uzņēmums 2.-12.klasēm

Vadītāja: Renāte Supe

Skolēnu mācību uzņēmums (SMU) ir pedagoģiska metode, kas balstās uz praktisku pieredzi, kura iegūta, pilnībā vadot uzņēmuma projektu mijiedarbībā ar apkārtējo vidi (t.i., komercdarbības pasauli vai vietējo sabiedrību).  SMU galvenais uzdevums ir radīt neliela mēroga reālo ekonomisko darbību, kur skolēnu uzņēmumi rada un pārdod īstus izstrādājumus un pakalpojumus aizsargātā vidē un pedagoģiskā nolūkā. Pulciņa laikā skolēni tiek motivēti veidot uzņēmumus un veicināt SMU darbību, attīstību, piesaistīt konsultantus, rīkot izglītojošus seminārus, gadatirgus, festivālus, konkursus. Tiek attīstītas skolēnu prasmes pieņemt pārdomātus un pamatotus lēmumus, kas veicina pilsonisko un sabiedrisko labklājību un sociālo atbildību; veicināta skolēnu uzņēmība un atbildība, sekmētas spējas inovatīvu ideju radīšanā. Iedvesmoti skolēni, lai viņi uzdrīkstas un vēlas sasniegt vairāk, kā arī veidota sadarbība starp skolu, sabiedrību un darba vidi, sekmīgai jauniešu integrācijai sabiedrībā.

Īss ieskats pulciņa tēmās:

 • Biznesa idejas radīšana
 • SMU veidošana
 • SMU attīstība
 • SMU darbībā

2020./2021.mācību gads

 

2019./2020.mācību gads

VOUP Visuals plūc laurus Kuldīgā 

Cits Bazārs Valmierā - ar mums! 

Mūsu skolas 3 SMU darbojas pasākumā Cits Bazārs Jelgavā 

Minihandbols 1.-6.klasēm

Vadītājs: Kristīne Dzenīte

Mini handbola mērķis ir iepazīstināt ar vienu no ātrākajiem un gudrākajiem sporta veidiem pasaulē. Nodarbības tiek pielāgotas katrai vecuma grupai un prasmju līmenim. Mini handbols, salīdzinot ar klasisko handbolu tiek spēlēts mazākā laukumā un ar mazāku spēlētāju skaitu, kas atvieglo spēles izprašanu. Bet, lai nonāktu līdz spēlēšanai, ir svarīgi sagatavot bērnu. Tāpēc nodarbību pamats būs vispārējās fiziskās sagatavotības attīstīšana caur rotaļām, šķēršļu joslām, apļa treniņiem, spēlēm, iekļaujot arī mācību priekšmetus (piem. matemātika, latviešu valoda, ģeogrāfija), lai rosinātu bērnus darboties ne tikai fiziski, bet arī ar prātu. 

Īss ieskats pulciņa tēmās:

 • Teorētiskā sagatavotība
 • Vispārējā fiziskā sagatavotība
 • Speciālā fiziskā sagatavotība
 • Tehniskā sagatavotība
 • Spēļu sagatavotība
 • Kontrolnormatīvi
 • Sacensības
 • Tiesāšanas prakse

2020./2021.mācību gads

2019./2020.mācību gads

Volejbols 7.-8.klasēm

Vadītāja: Liene Glaudāne

Pulciņā skolēniem tiek rosināta interese par aktīvu dzīvesveidu, sekmēta mērķtiecīga izaugsme un iespēja talantīgākajiem skolēniem piedalīties sacensībās. Pulciņā tiek pilnveidotas fiziskās īpašības, zināšanas, un tā ir iespēja lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku.

Īss ieskats pulciņa tēmās:

 • Iesildīšanās
 • Rotaļas
 • Spēka vingrinājumi
 • Stafetes
 • Volejbols
 • Frīsbijs
 • Badmintons
 • Strītbols
 • Fiziskās attīstības pilnveidošana
 • Dažādi vingrinājumi

2020./2021.mācību gads

2019./2020.mācību gads

2018./2019.mācību gads

Ko par pulciņu domā skolotāja un dalībnieki 

Sporta spēles 4.klasēm

Vadītāja: Liene Glaudāne

Sporta pulciņā ir iespēja veidoties par vispusīgi attīstītu personību, kas izprot fizisko aktivitāšu un veselīga dzīvesveida nozīmi, apzinās iegūto sportisko sasniegumu vērtību un veicina nodarboties ar sportu ikdienā.

Īss ieskats pulciņa tēmās:

 • Iesildīšanās
 • Rotaļas
 • Spēka vingrinājumi
 • Stafetes
 • Basketbols
 • Volejbols
 • Futbols
 • Badmintons
 • Fiziskās attīstības pilnveidošana
 • Dažādi vingrinājumi

2020./2021.mācību gads

Veselības vingrošana 1.-4.klasēm

Vadītāja: Kristīne Dzenīte

Veselības vingrošanas mērķis ir pareiza fiziskās veselības attīstīšana. Nodarbības laikā tiks veicināta simetriska stājas veidošanās ar muskulatūras nostiprināšanu. Tiks sekmēta lokanības, veiklības un koordinācijas attīstība, uzlabosim fizisko izturību, iemācīsim pareizu elpošanu slodzes laikā. Nodarbību pamatā ir darbs ar ķermeņa dziļo muskulatūru zemā intensitātē. 

Īss ieskats pulciņa tēmās:

 • Teorētiska informācija par pareizu un nepareizu stāju
 • Stiepšanās un atslābināšanās vingrojumi
 • Lokanības vingrojumi mugurkaula kustīguma uzlabošanai
 • Vingrojumi ar dažāda lieluma bumbām
 • Koordinācijas, līdzsvara un veiklības vingrojumi
 • Speciālie vingrojumi roku un plecu muskuļu stiprināšanai
 • Speciālie vingrojumi muguras, kakla un vēdera muskuļu stiprināšanai
 • Speciāli koriģējoši vingrinājumi
 • Kontrolvingrojumi
 • Vingrojumu komplekss vasaras periodam

2020./2021.mācību gads

Teātra pulciņš 3.-7.klasēm

Vadītāja:  Kristīne Plūme

Pulciņa programmas mērķis ir sekmēt skolēnu radošo aktivitāti, attīstīt iztēli un improvizācijas spējas. Nodarbībās tiek spēlētas improvizācijas spēles - mazas teātra ainiņas, kurās iespējams iejusties dažādos tēlos, paust dažādas emocijas, būt spontānam. Šādas spēles attīsta gan runas prasmes, ķermeņa valodu, izkopj prasmes saskarsmē, veido komandas darba iemaņas. Teātra pulciņā tiek iestudētas arī ludziņas skolas un ārpusskolas pasākumiem. Bērni stiprina drosmi, mācās uzstāties publikas priekšā. 

Īss ieskats pulciņa tēmās:

* runātprasmes un dikcijas veidošanas vingrinājumi

* improvizācijas spēles

* ludziņu iestudēšana

2020./2021.mācību gads

Teātra pulciņš strādā attālināti 

2019./2020.mācību gads

Attālinātajā mācīšanās procesā teātra dalībnieki veido filmiņas: 

Adriana, 3.klase

Jana, 4.klase 

^ Samanta, 4.klase

* Visvaldis, 4.klase

* Loreta, 5.klase 

* Margarita, 6.klase 

* Ieva, 7.klase 

Pirmizrādi piedzīvo divas izrādes 

Teātra pulciņa dalībnieki zīmē afišas savai izrādei "Joka pēc - vārdšķiras"

2018./2019.mācību gads

Teātra pulciņš noslēdz sezonu Upesleju dienas centrā 

Teātris uzstājas bērnudārzā 

Teātra  pulciņa uzvedums "Anekdošu šovs"

Teātra pulciņa izrāde "Dusmīgais pūķis"

Teātra pulciņa izrāde "Rotaļlietu stāsts"

Jauno žurnālistu pulciņš 7.-9.klasēm

7.-9.klašu skolēniem, vadītāja Sintija Supe

Pulciņa mērķis ir rosināt skolēnu interesi par žurnālistiku, rosināt skolēnu radošo darbību, veicināt karjeras izvēli, veidot skolas tēlu ar preses palīdzību. Pulciņu laikā tiek apgūta izpratne par žurnālistikas būtību, pilnveidota skolēnu radošā darbība, atbalsts radošai izaugsmei, valodas attīstība, kā arī pilnveidotas sociālās prasmes, prasmes darboties komandā, respektēt dažādus viedokļus.

Īss ieskats pulciņa tēmās:

 • Žurnālists, žurnālistika, periodika
 • Skolas avīzes “Ikdiena” veidošana
 • Teksta literārā rediģēšana
 • Bērnu, pusaudžu un jauniešu preses apzināšana un izpēte
 • Novada avīzes “Tēvzemīte”, apriņķa avīzes “Apriņķa Avīze” izpēte
 • Radošais un tehniskais darbs pie avīzes izdošanas
 • Problēma, aktualitāte, informācijas vākšana
 • Jauno informācijas tehnoloģiju izmantošana žurnālista darbā
 • Republikas laikrakstu apskats
 • Latviešu literārās valodas stilistika
 • Korektora darbs
 • Žurnālista ētika
 • Rubrika, apskats
 • Intervija

 

2020./2021.mācību gads

Gleznošana 1.-6.klasēm

Vadītāja: Rita Moženaite

Gleznošanas nodarbībās var apgūt gleznošanas pamatus, kā arī pilnveidot jau iegūtās iemaņas un prasmes, attīstīt telpisko domāšanu un radošo uztveri, izprast kompozīcijas pamatus, izteiksmes līdzekļu veidus. Skolotāja palīdzēs skolēniem materializēt savas ieceres un attīstīt iemaņas praktiskajā darbā, kā arī attīstīt izjūtu krāsu attiecību pasaulē, dažādu līniju ritmos un laukumu pretnostatījumos.

Tas ir veids kā relaksēties. Tas ir veids kā izpaust sevi. Gleznošana ir vizuālās mākslas izteiksmes veids, kas ļauj, izmantojot jebkuru gleznošanas instrumentu, plaknē telpiski atainot dabā redzamo. Tā attīsta loģisko domāšanu un pilnveido izjūtu pasauli, jo ir jāmeklē samēru kopsakarības un jāiedziļinās toņu niansē. 

2020./2021.mācību gads

Gleznošanas pulciņā apgūst abstrakcionismu un kubismu 

Rudens gleznas

2019./2020.mācību gads

Žurkas un sniegavīri

2019.gada pēdējā izstāde 

Izstāde "Karogi un pamatkrāsas"

Izstāde "Rudens"

Latvju zīmes 

Zīmējam grafiskās līnijas!

 

2018./2019.mācību gads

Projekts "Iejūties Elitas Patmalnieces portretā"

Projektu īstenoja gleznošanas un sabiedrisko attiecību pulciņu 1.-4.klašu skolēni. Gleznošanas pulciņa dalībnieki veidoja portretu fonus, kā arī mācījās zīmēt ar īpašām ķermeņa krāsām uz sejām. Sabiedrisko attiecību pulciņa dalībnieki mācījās fotogrāfēt, taisot reportāžas un portretu foto. Rezultātā apskatāmās kolāžas veidoja 4.-6.klašu sabiedrisko attiecību pulciņa dalībnieces. Vairāk par projektu var uzzināt šeit

Par jaunajiem zīmētājiem un gleznotājiem 

Sabiedrisko attiecību pulciņš 1.-12.klasēm

Vadītāja: Beata Bērziņa

1.-4.klasēm

5.-9.klasēm 

10.-12.klasēm

Sabiedrisko attiecību specialitāte ir viena no tām profesijām, kuru pēc savas izvēles var pielietot jebkurā nozarē un pielāgot savai interešu sfērai – biznesam, valsts pārvadei un politikai, kultūrai, izglītībai vai citai. Mūsdienās sabiedrisko attiecību loma ir novērtēta un tās ir pieprasītas un nepieciešamas ne tikai uzņēmumiem, bet arī privātpersonām, piemēram, mūziķiem, māksliniekiem, dažādām amatpersonām.

Sabiedriskās attiecības – tā ir prasme efektīvi komunicēt ar sabiedrību, organizēt un vadīt sabiedrības viedokli; prasmīgi sagatavot informāciju tā, lai tā būtu interesanta ne tikai sabiedrisko attiecību speciālistam, speciālista pārstāvētajai organizācijai vai masu medijiem, bet arī sabiedrībai.

2020./2021.mācību gads

 

2019./2020.mācību gads 

Projekts "Skolotājs savai skolai"

Projekta mērķis ir iepazīties ar skolas vēsturi un iepazīstināt citus ar skolotājiem, kuri jau daudzus gadus strādā Ulbrokas vidusskolā.

Strādājot pie šī projekta, skolēni gūst iemaņas komunikāciju prasmēs un sociālajās zinībās, gūst priekšstatu par noteiktiem vēstures periodiem valsts, novada un skolas attīstībā, apgūst datoriku un informācijas tehnoloģiju iespējas, mācās kompozīciju un krāsu salikumu, pilnveido latviešu literārās valodas prasmes, tādējādi gūstot priekšstatu par žurnālista, fotogrāfa, korektora un maketētāja profesijām. 

Guna Mūriņa "Vissenākā skolotāja skolā"

Iveta Ozola "Sportiskākā skolotāja"

Līvija Bērziņa 

* Mazie pirmklasnieki Ričards un Matilde mācās intervēt. Jana no ceturtās klases fotogrāfē. Video fragments skatāms šeit

Stopiņu novada Jauniešu gada balva 2019

Nominācija "Jaunietis savai skolai" - Ernests Ritvars Grava.

Publikācijas un galerijas

Ēnu dienas kopsaviilkums 

Zēnu koris piedalās koncertā "Latvijai 101"

1.-4.klašu koris debitē koncertā "Latvijai 101"

Koris "Lec, saulīte" piedalās koncertā "Latvijai 101"

"Pastalnieki"dejo koncertā "Latvijai 101"

Skolā viesojas NBS štāba orķestris

Mārtiiņa diena skolā 

Olimpiskā diena

 

2018./2019.mācību gads 

Projekts "Iejūties Elitas Patmalnieces portretā"

Projekta mērķis ir iepazīstināt dalībniekus ar mūsdienu latviešu mākslinieces Elitas Patmalnieces portretiem, atraisīt iztēli un papildināt iemaņas.

Projektu īstenoja gleznošanas un sabiedrisko attiecību 1.-4.klašu skolēni. Abu pulciņu dalībnieki radīja fona attēlus pēc iespējas līdzīgāku orģinālam un mācījās arī zīmēt uz sejām, lai īstenībā taptu "dzīvā glezna". Papildus tam sabiedrisko attiecību pulciņa dalībnieki mācījās fotogrāfēt, taisot reportāžas un portreta foto. Rezultātā apskatāmās kolāžas veidoja 4.-6.klašu sabiedrisko attiecībus pulciņa dalībnieces.

Vairāk par projektu vari uzzināt šeit

Projekts "Dāvanu grozs Latvijai"

Projekta idejas autori ir skolēnu pašpārvalde. Sabiedrisko attiecību pulciņa dalībnieki projekta laikā mācījās rakstīt ziņas un veidot rakstam nepieciešamos ilustratīvos materiālus. 

- 2.b klases veltījums 

- 2.c klases ieguldījums

- 3.b klases veltījums

- 4.d.klases veltījums 

- 1.d klases veltījums 

Projekts "Iedvesmojoties no latviešu gleznotāju darbiem"

* Amandas projekts "Keitas pārvērtības"

Projekts "Gada jaunietis 2018"

Projekta mērķis ir iepazīstināt sabiedrību ar pieciem jauniešiem, kas ieguvuši balvu "Gada jaunietis 2018" kādā no nominācijām. Projekta laikā sabiedrisko attiecību pulciņa dalībnieki papildināja komunikāciju iemaņas, runājot ar nominētajiem jauniešiem klātienē, pa tālruni,  ar īsziņu vai e pasta starpniecību. Pulciņa dalībnieki analizēja pieejamo informāciju par konkursu un nominantiem, domāja par jautājumiem, ko gribēja noskaidrot, apguva intervēšanas pamatus, mācījās veidot intervijas un tās pavadošo ilustratīvo materiālu. 

Iepazīstieties! - Reinis Salenieks

Iepazīstieties - Ernests Gustavs Dane

Iepazīstieties! - Katrīne Kokle

Projekts "Interešu izglītības pulciņi mūsu skolā"

Projekta mērķis ir iepazīstināt interesentus ar to, kas notiek dažādos interešu izglītības pulciņos skolā. Projekta laikā pulciņa dalībnieki pilnveidoja savas prasmes komunikāciju jomā, intervējot pulciņu vadītājus un dalībniekus. Viņi mācījās fiksēt atbildes balss ierakstos vai rakstiski un apstrādāt iegūto informāciju, veidojot rakstu. Papildus viņi izmantoja gada laikā gūtās iemaņas, veidojot rakstam ilustratīvo materiālu. 

Kas ir debašu klubs

Ko dara foto pulciņā

Par jaunajiem zīmētājiem un gleznotājiem

Ko domā un skolotāja un dalībmnieki par volejbola pulciņu 

Keramikas pulciņš

Literārais almanahs "Par rakstīšanu 10" 1.-4.klasēm

Dramatiskais pulciņš

Publikācijas un galerijas

Labāko aplavošana

Sākumskolas beigšanas pasākums

Labāko apbalvošana

Pēdējā zvana svētki

Māmiņas dienas koncerts ar "Pastalniekiem"

Jauniešu forums

Teātra pulciņa uzvedums "Anekdošu šovs"

Teātra pulciņa uzvedums "Dusmīgais pūķis"

Teātra pulciņa uzvedums "Rotaļlietu stāsts"

Ghetto Games skolā 

 

Jauno literātu pulciņš "Almanahs 10 par rakstīšanu" 5.-12.klasēm

Vadītāja: Antonija Trukšāne

2020./2021.mācību gads

2019./2020.mācību gads

Koris 2.-4.klasēm

Vadītājs: Sabīne Balode

 

2020./2021.mācību gads

Zēnu koris 1.-7.klasēm

Vadītājs: Sabīne Balode

2020./2021.mācību gads

2019./2020.mācību gads

Pirmā uzstāšanās koncertā "Latvijai 101"

Esi līderis! 5.-12.klasēm

Nodarbību laiki:

Ceturtdienās 14:00 – 18:00

Piektdienās 14:00 – 18:00

Kontakti:

Jaunsargu instruktors

Aigars Zvanskis

28686742(darba)

E-pasts: aigars.zvanskis@jc.gov.lv

 

2020./2021.mācību gads

2019./2020.mācību gads

Improvizācijas teātris Playback 7.-12.klasēm

Vadītāja: Katrīne Suta - Pranča

Playback improvizācijas teātris ir domāts ik katram, kurš ir gatavs atbrīvot savu domāšanu. Improvizācija dod iespēju katram atrast savu veidu kā parādīt sevi, kā izpausties uz skatuves, kā būt aktierim. Playback teātris ir īpašs ar savām spēlēšanas formām un to, ka katrs aktieris ir vienlīdzīgs. Pulciņā apgūsim teātra pamatus, improvizācijas pamatus, playback teātri un kustību uz skatuves. Visi šie instrumenti palīdzēs aktierim uz skatuves parādīt savas spējas visdažādākajos veidos. 

2020./2021.mācību gads

2019./2020.mācību gads

Vienmēr ir interesanti uzzināt, kā cilvēki novērtē savu darbošanos pēc kāda laika. Ulrika - 12.klases skolniece - pagājušā mācību gada sākumā ienāca Playback kustībā. Šobrīd viņa uzsākusi mācības ārpus Latvijas robežām, bet atceroties gadu, kas pavadīts šajā improvizācijas teātra veidā, viņa saka tā:

"Playback ir iespēja iemācīties domāt radoši un sevi izvilkt no komforta zonas. Man personīgi bija liela interese aiziet uz playback, jo tajā laikā gāju teātrī. Sākumā man tas likās dīvains, bet ar katru nodarbību sapratu kā tas strāda.

Playbackā jādoma ātri, radoši un daudz jāimprovizē. Sekudes laikā tev jau jāzin, ko teikt. Parasti, kad uztājies citu cilvēku priekšā, tu zini, ko tu viņiem rādīsi, bet ar playback tu neko nezini. Tev ir jāiemācās noteiktas formas, kādās tev ir jāizstāsta stāsts, ko skatītājs pastāsta no savas pieredzes.

Playback man ir bijis reāls piedzīvojums un sevis atklāšana.

Fakts, ka ar playback vari ceļot ārpus Latvijas ir iespadīgi. Mums bija iespēja braukt uz Maskavu, tomēr brauciens atcēlās vīrusa dēļ."

Pirmā Playback Jam pieredze 

Playback dalībnieces sniedz mācību performanci

Nozīmīgs viesis ciemojas pie studijas dalībniekiem

 

 

Kustību teātris 7.-12.klasēm

Vadītāja: Katrīne Suta - Pranča

Kustību teātris ir iespēja iepazīt savu ķermeni un tā robežas. Kustību teātris ir kā meditācija, kas izpaužas uz skatuves ar ķermeņa brīvām kustībām un dzejas, stāstu elementiem. Kustībā katrs iepazīst sevi kā visdažādākajās formās - plaukstošu ziedu, vieglu spalviņu, jaunu dzīvību, zieda sēklu u.c. Šis pulciņš palīdz skolēniem atbrīvoties pēc aktīvās mācību dienas, izlaist savas emocijas un veidot teātri no brīvas kustības.

2020./2021.mācību gads

 

2019./2020.mācību gads

Lai gan valstī izsludinātās pandēmijas dēļ teātris nevarēja atradīt iemācīto, tomēr nav aizmirstas iegūtās iemaņas un emocijas. Viena no dalībniecēm - 12.klases skolniece mācību gada beigās, novērtējot iegūto, teica tā: "Par kustību teātri pirmo reizi uzzināju noskatoties Playback performanci mūsu skolā. Mani neaizrāva doma par teātri, taču kustību teātris mani ieintriģēja, tāpēc izdomāju aiziet uz pirmo nodarbību, bez lielām ekspektācijām un tikai nelielu nojausmu, kas tas varētu būt. Ieejot nodarbību telpā mūs sagaidīja pasniedzēja Katrīne, viņa mums uzreiz lika saprast, ka šī ir vieta bez aizspriedumiem un savstarpējām negācijām. Ikkatra nodarbība sākās ar atskatu par to kā mēs jūtamies un par to kā mums ir gājis. Mani aizrāva tas, ka šajās nodarbībās nav striktu standartu, ikkatrs varēja atrast un izpaust savu patieso ES. Šī personīgā pieeja bija ikkatrā uzdevumā, kā arī uzveduma izveidē, kur ikviens priekšnesums stāstīja personīgu stāstu, par kādu no mums. Es sajutu, ka ik pēc katras nodarbības uzlabojās mans garastāvoklis un pašpārliecinātība par sevi un saviem spēkiem." 

Atsevišķi vārdi tika veltīti skolotājai, pulciņa vadītājai Katrīnei: "Tiešām, paldies, ka palīdzēji kaut nedaudz atrast sevi. Es nedomāju, ka pasaulē pastāv tāds pulciņš/nodarbības, kas mani var aizraut un likt kļūt par  vēl labāku sevis versiju, tomēr, sapratu arī, ka šis varbūt nav par 100% man, es teiktu par 80% . Tomēr es guvu neatsveramu pieredzi un ceru, ka nākamie sevis atklājumi būs tik pat neaizmirstami un apburoši. Pirms atnācu, manī valdīja stiprs gribasspēks un sajūta, ka spēju un esmu gatava izmainīt pasauli, jo mana 2019. gada vasara bija neaizmirstami laba. Es jutos kā raķete, kas ir gatava izlauzties cauri visiem atmosfēras slāņiem. Kad atnācu uz kustību, es sapratu, ka labāk nesteigties, jo mana bāze nemaz nav tik stipra. Es domāju, ka es vienkārši nonācu pareizajā vietā un pareizajā laikā. Man liekas, ka bez kustības, es iespējams nebūtu tik stipra cik esmu tagad. Kā tagad daudzi saka, mēs ikkatrs esam kā sīpols ar vairākiem slāņiem, kas jānoloba, ne tikai lai iepazītu sevi, bet arī ļautu citiem iepazīt tevi tavā vispatiesākajā būtībā. Man šīs sīpola mizas ir super biezas un ar dažiem caurumiem. Man liekas, kustība man palīdzēja mīkstināt un sadziedēt šos slāņu, kas jau ir ievērojams panākums, jo es ne tikai vairs nespēju atklāt sevi citiem, bet arī nespēju atklāt sevi sev pašai, jo man vienkārši ir bail no ievainojamības un tā ,ko es varu atklāt. Varbūt viss nav tik slikts, kā es to padaru, bet man vienkārši vajag atrast drošību un stabilitāti visā ko daru, lai spētu veikt soli uz priekšu. Tagad liekas, ka vienam slānim varbūt ir vēl vairāki mazi un viss nav tikai melns un balts. Paldies, ka vienmēr esi, un radi drošības sajūtu. Vēl joprojām neticu, ka atradu kaut ko tādu, kas man ļāva sevi saredzēt tik skaistā gaismā un iedrošināt, ka ir vēl tik pat daudz skaistu lietu, kuras neesmu atklājusi. Iepazīstot Tevi, Ulriku un Elīzu, es nedomāju, ka tas var būt tik patiesi un apbrīnojami uzklausīt un sajust citu stāstus, tik pieņemošā un mierīgā gaisotnē. Vienmēr būšu pateicīga, par to ka palīdzēji atklāt citādāku pasauli, ļāvi un iedrošināji mums katrai būt tādai kāda mēs esam savā nesamaitātajā būtībā un iemācīji mūs vairāk strādāt ar sevi, lai neļautu negatīvajām pieredzēm un domām nograutu mūs pašas. Paldies, ka tu apbrīno un iedrošini!"

 

 

Muzikālās dzirdes un vokālo prasmju attīstīšanas pulciņš “Kamenīte” 1.-4.klasēm

Vadītāja: Indra Dziļuma

2020./2021.mācību gads

2019./2020.mācību gads