Interešu izglītības pulciņi

LR Izglītības likums nosaka:

 • interešu izglītība ir personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības;
 • interešu izglītība ir brīvprātīga, tās uzsākšanai nav nepieciešama noteiktai izglītības pakāpei atbilstoša izglītība.

Interešu izglītības mērķis:

 • attīstīt bērnu un jauniešu spējas un talantus;
 • nodrošināt iespējas radošai pašizpausmei un savas individualitātes izkopšanai;
 • nodrošināt saturīgas un lietderīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas;
 • sekmēt pilsoniskās un nacionālās identitātes attīstīšanu;
 • veicināt preventīvo darbu negatīvo tendenču novēršanai jaunatnes vidū;
 • nodrošināt ievirzi karjeras izvēlē;
 • iegūt praktiskam darbam un dzīvei derīgu papildizglītību.

 

1. - 4., 5.-9. klašu koris un ansamblis (Žanna Stankeviča)

1.-4. klašu koris

Kora dziedāšanā skolēni pilnveido savas un kultūras identitātes apziņu un cieņu pret citām kultūrām; attīsta spējas uztvert, izjust un novērtēt skaisto cilvēkā, sabiedrībā, mūzikā, mākslā un dabā; gūst radošās darbības pieredzi un gandarījumu; attīsta kritisko spriestspēju; izkopj daudzveidīgas karjeras vadības prasmes, t.i. komunikācijas un sadarbības prasmes, laika plānošanu, sevis disciplinēšanu, publiskas uzstāšanās prasmes. Pulciņā tiek veicināta pilnveidošanās par garīgi attīstītu, brīvu, atbildīgu un radošu personību;  tiek paplašināts ieskats tautasdziesmās, Latvijas un pasaules mūzikas mantojumā un bagātībās; veidota interese par Latvijas skolu jaunatnes dziesmu svētku procesu un nodrošinātas iespējas iekļauties Dziesmu svētku procesā.

Īss ieskats pulciņa tēmās:

 • Gatavošanās Latvijas dzimšanas dienas koncertam
 • Gatavošanās Ziemassvētku koncertam
 • Gatavošanās Mātes dienas koncertam
 • Valsts svētku, Ziemassvētku, Mātes dienas koncerti
 • Gatavošanās koru skatei
 • Koru skate

 

1.-4. klašu vokālais ansamblis

Mazo vokālās mūzikas kolektīvu raksturo noteikts estētiskās un tikumiskās audzināšanas raksturs, tā ir skolēnu iesaistīšana mūzikas kultūras mantojuma apzināšanā, mūsdienu mūzikas apguvē un integrēšanās sabiedrības kultūras dzīves norisēs. Pulciņa laikā tiek stiprināta savas tautas kultūras identitātes apziņa, latviešu tautasdziesma kā viena no latviešu tautas vērtībām, radīta interese par citu tautu kultūru un veidota cieņa pret citām kultūrām, veidota interese par Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesu un iespējām iekļautie šajā procesā. Pulciņā tiek apgūtas teorētiskas un praktiskas zināšanas vokālās muzicēšanas jomā, izkopta muzikālā gaume, pilnveidotas zināšanas par latviešu mūzikas un citu tautu mūzikas kultūru, uzkrāta vokālās muzicēšanas pieredze un apliecināta mākslinieciskā izaugsme, piedaloties konkursos un koncertos.

Īss ieskats pulciņa tēmās:

 • Gatavošanās Latvijas dzimšanas dienas koncertam
 • Gatavošanās Ziemassvētku koncertam
 • Gatavošanās Mātes dienas koncertam
 • Valsts svētku, Ziemassvētku, Mātes dienas koncerti
 • Gatavošanās vokālajam konkursam “Balsis”
 • Pierīgas vokālais konkurss “Balsis”

 

5.-12. klašu koris

Kora dziedāšanā skolēni pilnveido savas un kultūras identitātes apziņu un cieņu pret citām kultūrām; attīsta spējas uztvert, izjust un novērtēt skaisto cilvēkā, sabiedrībā, mūzikā, mākslā un dabā; gūst radošās darbības pieredzi un gandarījumu; attīsta kritisko spriestspēju; izkopj daudzveidīgas karjeras vadības prasmes, t.i. komunikācijas un sadarbības prasmes, laika plānošanu, sevis disciplinēšanu, publiskas uzstāšanās prasmes. Pulciņā tiek veicināta pilnveidošanās par garīgi attīstītu, brīvu, atbildīgu un radošu personību;  tiek paplašināts ieskats tautasdziesmās, Latvijas un pasaules mūzikas mantojumā un bagātībās; veidota interese par Latvijas skolu jaunatnes dziesmu svētku procesu un nodrošinātas iespējas iekļauties Dziesmu svētku procesā.

Īss ieskats pulciņa tēmās:

 • Gatavošanās Latvijas dzimšanas dienas koncertam
 • Gatavošanās Ziemassvētku koncertam
 • Gatavošanās Mātes dienas koncertam
 • Valsts svētku, Ziemassvētku, Mātes dienas koncerti
 • Gatavošanās koru skatei
 • Koru skate

Novada vēstures izpētes hronika (Līvija Bērziņa)

Novada vēstures izpētes pulciņš (Skolas vēstures izpētes pulciņš)

Svarīgi ir izzināt un ieraudzīt savas vietas vēsturi, lai kļūtu par savas skolas, novada un valsts patriotu, tāpēc pulciņa mērķis ir rosināt interesi par notiekošo savā skolā, novadā, valstī, veidojot brīvu personību informācijas laikmetā. Pulciņā tiek veidota skolas hronika – skolas gadagrāmata, veidoti raksti skolas informatīvajam izdevumam “Ikdiena”, mācot saskatīt un novērtēt savas skolas vērtības un apzināties sevi kā nozīmīgu, unikālu savas skolas daļu.

Īss ieskats pulciņa tēmās:

 • Nepieciešamo žurnālistikas pamatu apguve
 • Aprakstu, komentāru veidošana par skolas pasākumiem

 

Jauno literātu pulciņš (Anta Trukšāne)

Jauno literātu pulciņš

Pulciņā tiek attīstīta lasītprasme, radīta interese par māksliniecisko jaunradi, sekmēta izglītojamo valodas attīstība, apgūts valodas tēlainās izteiksmes līdzekļu lietojums, izkoptas prasmes izteikt domas daiļdarba žanram atbilstošā formā. Pulciņa laikā tiek pilnveidotas organizatoriskas prasmes, vācot, atlasot, rediģējot materiālus skolas literārajam almanaham “10 par rakstīšanu” un publicējot jaunrades darbus novada laikrakstā, skolas un novada mājas lapā. Pulciņā ir iespēja iepazīties ar maketēšanas programmām, veidot maketus, izmantojot programmu piedāvātos rīkus.

Īss ieskats pulciņa tēmās:

 • Literārā almanaha “10 par rakstīšanu” veidošana
 • Dzejas dienas pasākumi
 • Tēlainās izteiksmes līdzekļu lietojums
 • Vārsmotā valoda
 • Dzejas darbu specifika
 • Tēlu sistēma prozas darbā
 • Sižets
 • Stāsta valoda, kompozīcija
 • Intervijas
 • Publikācijas

Foto pulciņš (Solvita Alksne)

 

Foto pulciņš

Šodienas attīstītajā tehnoloģiju pasaulē ir tik daudz un dažādu iespēju iegūt dažādus attēlus un fotogrāfijas, tās apstrādāt un radīt neparastus tēlus, bet bieži aizmirstas pats pirmssākums – no kurienes attēli un fotogrāfijas rodas – tā ir daba, apkārtējā vide, cilvēki. Digitālā fotogrāfija dod iespēju vingrināties ar attēliem, eksperimentēt ar gaismām, situācijām, skatu punktiem. Dod iespēju meklēt jaunas sava talanta spēju izpausmes, attīstīt sevī vizuālās iemaņas. Skolēni var iegūt jaunas prasmes darboties ar jaunākajā tehnoloģijām (digitālajiem fotoaparātiem, datoru utt.), kā arī apgūt jaunas programmas. Skolēniem ir vēlme fotografēt, bet ne katrreiz ir vajadzīgās iemaņas un zināšanas, lai varētu iegūt vēlamo rezultātu. Jaunieši caur fotogrāfiju mācās saskatīt dabā, apkārtējā vidē esošās lietas, cilvēkus, notikumus un tos dokumentēt, veidot mākslinieciskus attēlus. Pulciņa laikā ir iespēja veidot estētisko vērtību izjūtas, attīstīt vērošanas prasmes, veidot fotografēšanas iemaņas, mācīties organizēt izstādes un eksponēt darbus.

Īss ieskats pulciņa tēmās:

 • Fotografēšanas vēsture
 • Kompozīcijas pamati, kadrēšana
 • Fotogrāfiju pirmapstrāde
 • Krāsa un gaisma fotogrāfijās
 • Ainavu fotografēšana
 • Tuvplānu un portretu fotografēšana
 • Fotogrāfija kustībā
 • Skolas pasākumu fotografēšana
 • Izstādes veidošana

 

Jauno lasītāju klubiņš (Astrīda Cimure)

Jauno lasītāju klubiņš

Pulciņā tiek attīstīta lasītprasme, radīta interese par grāmatu, motivēta lasīšana, izkoptas prasmes izteikt savas domas un vērtējumu. Pulciņā ir iespēja iemācīties un pilnveidot diskusijas, literārās tiesas kā daiļdarba analīzes un pārrunu formas; veicināt kritisku attieksmi lasāmo grāmatu izvēlē; pilnveidot sociālās prasmes, iesaistīties dažādos konkursos.

Īss ieskats pulciņa tēmās:

 • Grāmatu nozīme un loma
 • Dzejas dienas pasākumi
 • “Lasītāju žūrija”
 • Grāmatas un ilustrācijas
 • Literārā valoda
 • Etīdes
 • Literatūras saraksta veidošana
 • Grāmatu ilustrāciju izstāde

Bērnu deju kolektīvs "Pastalnieki" (Antra Vilmane, Aiga Medne)

BDK „Pastalnieki”
 

Tautas deja

1.-2. klašu tautas deju kolektīvs

3.-4. klašu tautas deju kolektīvs

4.-5. klašu tautas deju kolektīvs

5.-6. klašu tautas deju kolektīvs

6.-8. klašu tautas deju kolektīvs

8.-12. klašu tautas deju kolektīvs

Tautas deju kolektīvu kustība Latvijā ir vērsta uz mērķtiecīgu un kvalitatīvu māksliniecisku rezultātu – Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kas ir rezultējošais pasākums bērnu un jauniešu mākslinieciskajā darbībā tautas deju jomā, kā arī nozīmīgākais kultūras pasākums skolēniem Latvijā, jo stiprina saikni ar ilggadējām kultūrvēsturiskajām tautas tradīcijām un sekmē to pēctecību. Programmu “Tautas dejas” īstenojot, tiek akcentēts vērtībizglītības aspekts. Audzēkņi kopj tikumus, apgūst kultūras vērtības un mantojumu, attīsta kritisko spriestspēju, pilnveido daudzveidīgas karjeras vadības prasmes, komunikācijas un sadarbības prasmes, laika plānošanu, sevis disciplinēšanu, publiskas uzstāšanās prasmes.

Īss ieskats pulciņa tēmās:

 • Latviešu tautas dejas pamatsoļu apgūšana
 • Latviešu tautas dejas un autoru dejas materiāla apgūšana, nostiprināšana, precizēšana
 • Ritmika
 • Tautas tērpu kultūra un to nēsāšanas prasmju apguve
 • Labdarības koncerti, skolas koncerti, Sadraudzības koncerti, koncerti novadā, festivāli u.c.

 

 

Jaunsardzes pulciņš (Rihards Rozenbaums)

Jaunsardzes pulciņš

Pulciņa mērķis ir veicināt jauniešu garīgo un fizisko attīstību, pilnveidot un nostiprināt pilsonisko pašapziņu, veicināt interesi par NBS, iepazīstināt ar militāro specialitāšu daudzveidību un popularizēt tās. Pulciņa laikā skolēniem ir iespēja lietderīgi un saturīgi pavadīt brīvo laiku; atklāt un attīstīt spējas, lai kļūtu par atbildīgu un aktīvu sabiedrības pilsoni; attīstīt spējas un talantus; veicināt patriotisma, pilsoniskās apziņas, biedriskuma, drošsirdības un fizisko spēju attīstību; izprast valsts aizsardzību.

Īss ieskats pulciņa tēmās:

 • Latvijas teritorijas atbrīvošanas cīņu vēsture
 • Jaunsardzes vēsture
 • Novadpētniecība
 • Latvijas, novada vēsture
 • Vides izglītība
 • Drošības noteikumi
 • Ierindas mācība
 • Vadības pamati, uzvedības kultūra
 • Likumi un reglamenti
 • Darbības ar ieročiem
 • Individuālās lauku kaujas iemaņas
 • Sakaru līdzekļi
 • Topogrāfija
 • Tūrisms

 

Keramikas pulciņš (Dina Treide)

Keramika

Šis pulciņš ir paredzēts, lai radītu un attīstītu interesi un prasmi tehniskās jaunrades virzienā. Pulciņa laikā ir iespēja piedalīties teorētiskās nodarbībās par kompozīciju, gadskārtu tradīcijām, keramikas vēsturi, dekoratīvi lietišķo mākslu un etnogrāfiju. Praktiskās nodarbībās māla apstrādē; praktiskās nodarbībās citu plastisko materiālu apstrādē (plastika, ģipsis, plastilīns); papīra plastikā; vitrāžas gleznošanā un dažādu priekšmetu apgleznošanā; sveču liešanā un apdarē, kā arī piedalīties darbu skatē.

Īss ieskats pulciņa tēmās:

 • Sīkplastika
 • Tematiski priekšmeti
 • Faktūru un tekstūru veidošana
 • Dažādu plastisku materiālu apdare
 • Sveču liešana
 • Ģipša lējumi
 • Papīra plastika

Vieglatlētikas pulciņš (Edijs Bērziņš, Lilija Čerņavska)


 

Vieglatlētika 1.-4.klasei un 5.-8.klasei

Vieglatlētika ir sporta veids, kas nodrošina daudzpusīgu fizisko sagatavotību. Pulciņā jebkuram skolēnam ir iespēja nodarboties ar vieglatlētikas disciplīnu pamatu apguvi un pilnveidošanu, attīstīt fiziskās īpašības atbilstoši vecumam un fiziskajai sagatavotībai, pilnveidot zināšanas par vieglatlētikas disciplīnām, veidot mērķtiecīgu izaugsmi vieglatlētikas disciplīnā.

Skolā tiek veidotas vieglatlētikas tradīcijas un talantīgākie skolēni tiek iesaistīti treniņu nodarbībās, kuru laikā ir iespēja veidoties par vispusīgi attīstītu personību, kas izprot fizisko aktivitāšu un veselīga dzīvesveida nozīmi.

Īss ieskats pulciņa tēmās:

 • Aerobais darbs, skrējiens apvidū
 • Sprints
 • Tāllēkšana
 • Stafetes skrējiens pa apli
 • Augstlēkšana
 • Mešana (šķēps, disks, veseris, bumbiņa)
 • Lodes grūšana
 • Barjerskriešana
 • Fiziskās attīstības pilnveidošana
 • Tehnikas pilnveide, pielietošana
 • Fizisko īpašību attīstīšana
 • Iesildīšanās un atsildīšanās
 • Skrējienu speciālie vingrinājumi
 • Speciālie lēkšanas vingrinājumi
 • Vingrinājumi stafetes apmācībai
 • Bumbiņas mešanas apmācība
 • Vingrojumi augstlēkšanas apmācībai

 

Dramatiskais pulciņš (Anta Trukšāne)

Dramatiskais pulciņš

Pulciņa nodarbībās skolēniem ir iespēja veidoties par vispusīgi attīstītu, radošu personību, attīstīt prasmi uzstāties auditorijas priekšā. Pulciņā tiek strādāts ar runas prasmes attīstīšanu (gan pareizrunas, gan skatuves runas), iztēles un fantāzijas rosināšanu, aktiermeistarības attīstīšanu, ķermeņa plastiskuma, žestu un mīmikas izmantojumu. Tiek gūts priekšstats par dramaturģijas attīstību un mūsdienu dramaturģijas tendencēm, pilnveidotas organizatoriskās iemaņas, veidojot izrādi, tās scenogrāfiju.

Īss ieskats pulciņa tēmās:

 

 • Literatūras teorija
 • Aktiermeistarības prasmju un improvizācijas spēju attīstīšana
 • Dramaturģijas teksta apguve
 • Lugas iestudēšana
 • Lugas scenogrāfija
 • Kritika un paškritika

Jaunie ķīmiķi (Kristīne Juhņeviča)

Mācību uzņēmums (Normunds Balabka)

Skolēnu mācību uzņēmums

Skolēnu mācību uzņēmums (SMU) ir pedagoģiska metode, kas balstās uz praktisku pieredzi, kura iegūta, pilnībā vadot uzņēmuma projektu mijiedarbībā ar apkārtējo vidi (t.i., komercdarbības pasauli vai vietējo sabiedrību).  SMU galvenais uzdevums ir radīt neliela mēroga reālo ekonomisko darbību, kur skolēnu uzņēmumi rada un pārdod īstus izstrādājumus un pakalpojumus aizsargātā vidē un pedagoģiskā nolūkā. Pulciņa laikā skolēni tiek motivēti veidot uzņēmumus un veicināt SMU darbību, attīstību, piesaistīt konsultantus, rīkot izglītojošus seminārus, gadatirgus, festivālus, konkursus. Tiek attīstītas skolēnu prasmes pieņemt pārdomātus un pamatotus lēmumus, kas veicina pilsonisko un sabiedrisko labklājību un sociālo atbildību; veicināta skolēnu uzņēmība un atbildība, sekmētas spējas inovatīvu ideju radīšanā. Iedvesmoti skolēni, lai viņi uzdrīkstas un vēlas sasniegt vairāk, kā arī veidota sadarbība starp skolu, sabiedrību un darba vidi, sekmīgai jauniešu integrācijai sabiedrībā.

Īss ieskats pulciņa tēmās:

 • Biznesa idejas radīšana
 • SMU veidošana
 • SMU attīstība
 • SMU darbībā

Jauno matemātiķu skoliņa (Tija Krastiņa)

Matemātiķu skoliņa

Matemātikas programma ir paredzēta skolēnu matemātisko prasmju attīstībai, kas perspektīvā dod iespēju attīstīt, sekmīgāk īstenot integratīvos procesus sociālajā vidē. Pulciņa laikā tiek pilnveidotas prasmes un iemaņas izpildīt darbības ar racionāliem skaitļiem galvā un rakstos; pilnveidotas prasmes par ģeometrijas figūrām, to raksturotājlielumiem; attīstītas spējas vērot un mācīties aprakstīt telpiskas figūras; veicināta loģiska spriešanas prasmju apguve; apgūtas prasmes izteikt savu un uzklausīt citu viedokli.

Īss ieskats pulciņa tēmās:

 • Darbības ar racionāliem skaitļiem
 • Izteksmes
 • Nevienādības
 • Ģeometrijas elementi
 • Perimetrs, laukums
 • Cirkulis, darbība ar to
 • Daļas
 • Teksta uzdevumi
 • Kustību teksta uzdevumi
 • Ģeometrijas spēles
 • Atjautības uzdevumi
 • Mērogs
 • Diagramma
 • Mērvienības
 • Pulkstenis
 • Shematiskā zīmējuma lasīšana
 • Spriešanas uzdevumi
 • Atjautības uzdevumi

Minihandbols (Imants Čerņavskis)

Minihandbols

Sporta spēles ir populārākā fizisko aktivitāšu izpausmes forma. Pie tādām pieder arī handbols. Tas ir vispusīgs sporta veids, kas uzlabo reakciju, kustību koordināciju, izturību un veselību, veicina atbildības sajūtu pret komandas biedriem un skolu. Pulciņā vispusīgi tiek attīstītas fiziskās spējas, stiprināta veselība un norūdīts organisms. Tiek attīstītas speciālās īpašības (ātrums, spēks, veiklība, lokanība), lai sekmīgi apgūtu spēles iemaņas un apgūti spēles tehniskie un taktiskie pamatelementi.

Īss ieskats pulciņa tēmās:

 • Teorētiskā sagatavotība
 • Vispārējā fiziskā sagatavotība
 • Speciālā fiziskā sagatavotība
 • Tehniskā sagatavotība
 • Spēļu sagatavotība
 • Kontrolnormatīvi
 • Sacensības
 • Tiesāšanas prakse

Volejbols 5.-8.klasei (Liene Glaudāne)

Volejbols

Pulciņā skolēniem tiek rosināta interese par aktīvu dzīvesveidu, sekmēta mērķtiecīga izaugsme un iespēja talantīgākajiem skolēniem piedalīties sacensībās. Pulciņā tiek pilnveidotas fiziskās īpašības, zināšanas, un tā ir iespēja lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku.

Īss ieskats pulciņa tēmās:

 • Iesildīšanās
 • Rotaļas
 • Spēka vingrinājumi
 • Stafetes
 • Volejbols
 • Frīsbijs
 • Badmintons
 • Strītbols
 • Fiziskās attīstības pilnveidošana
 • Dažādi vingrinājumi

Sporta spēļu pulciņš (Liene Glaudāne)

Sporta spēles

Sporta pulciņā ir iespēja veidoties par vispusīgi attīstītu personību, kas izprot fizisko aktivitāšu un veselīga dzīvesveida nozīmi, apzinās iegūto sportisko sasniegumu vērtību un veicina nodarboties ar sportu ikdienā.

Īss ieskats pulciņa tēmās:

 • Iesildīšanās
 • Rotaļas
 • Spēka vingrinājumi
 • Stafetes
 • Basketbols
 • Volejbols
 • Futbols
 • Badmintons
 • Fiziskās attīstības pilnveidošana
 • Dažādi vingrinājumi

Koriģējošā vingrošana (Lilija Čerņavska)

Koriģējošā vingrošana

Stājas traucējumi skolas vecumā bērniem ir ļoti aktuāla problēma, un tās ignorēšana var radīt nopietnas mugurkaula deformācijas. Mugurkaulājs ir ķermeņa balsts, to pareizā stāvoklī notur stiprais saišu un muskulatūras aparāts. Mugurkaulāja fiziskie liekumi veidojas bērna attīstības laikā, tāpēc vislabākie panākumi koriģējošā vingrošanā ir bērnībā un jaunībā. Tie iedarbojas ne tikai lokāli, bet tie labvēlīgi ietekmē visu organismu. Pulciņa nodarbībās īpaša uzmanība tiek pievērsta sīkās muskulatūras attīstībai un sava ķermeņa spēju izjušanas attīstībai. Pulciņā tiek mācīts kontrolēt savu stāju, izprast konkrētās kustības un uzdevuma jēgu.

Īss ieskats pulciņa tēmās:

 • Teorētiska informācija par pareizu un nepareizu stāju
 • Stiepšanās un atslābināšanās vingrojumi
 • Lokanības vingrojumi mugurkaula kustīguma uzlabošanai
 • Vingrojumi ar dažāda lieluma bumbām
 • Koordinācijas, līdzsvara un veiklības vingrojumi
 • Speciālie vingrojumi roku un plecu muskuļu stiprināšanai
 • Speciālie vingrojumi muguras, kakla un vēdera muskuļu stiprināšanai
 • Speciāli koriģējoši vingrinājumi
 • Kontrolvingrojumi
 • Vingrojumu komplekss vasaras periodam

Teātra pulciņš (Kristīne Plūme)

 

Teātra pulciņš

Teātra pulciņa nodarbības ir svarīgas bērnu valodas nostiprināšanai un pilnveidošanai, runas kultūras izkopšanai. Skaidra un pareiza runa sekmē mācību darbu, uzlabo savstarpējo saskarsmi, ir solis pretī veiksmei visdažādākajās dzīves jomās. Teātra nodarbībās iespējams izmantot dažādu metožu un paņēmienu pielietojumu, jo teātris ietver sevī plašu izteiksmes līdzekļu spektru – deju, mūziku, tēlotājmākslu, moderno tehnoloģiju sasniegumus. Apmeklējot teātra pulciņu, bērni ne tikai lietderīgi pavada brīvo laiku, bet arī paplašina savu redzesloku, mācās paust emocijas, stiprina drosmi, pašpārliecinātību, attīsta iztēli un improvizācijas spējas.

Īss ieskats pulciņa tēmās:

 • Pareizas dikcijas veidošana
 • Labas runātprasmes apgūšana un veidošana
 • Praktiskā darbošanās
 • Ludziņu iestudēšana

Žurnālistu pulciņš (Anta Trukšāne)

Žurnālistu pulciņš

Pulciņa mērķis ir rosināt skolēnu interesi par žurnālistiku, rosināt skolēnu radošo darbību, veicināt karjeras izvēli, veidot skolas tēlu ar preses palīdzību. Pulciņu laikā tiek apgūta izpratne par žurnālistikas būtību, pilnveidota skolēnu radošā darbība, atbalsts radošai izaugsmei, valodas attīstība, kā arī pilnveidotas sociālās prasmes, prasmes darboties komandā, respektēt dažādus viedokļus.

Īss ieskats pulciņa tēmās:

 • Žurnālists, žurnālistika, periodika
 • Skolas avīzes “Ikdiena” veidošana
 • Teksta literārā rediģēšana
 • Bērnu, pusaudžu un jauniešu preses apzināšana un izpēte
 • Novada avīzes “Tēvzemīte”, apriņķa avīzes “Apriņķa Avīze” izpēte
 • Radošais un tehniskais darbs pie avīzes izdošanas
 • Problēma, aktualitāte, informācijas vākšana
 • Jauno informācijas tehnoloģiju izmantošana žurnālista darbā
 • Republikas laikrakstu apskats
 • Latviešu literārās valodas stilistika
 • Korektora darbs
 • Žurnālista ētika
 • Rubrika, apskats
 • Intervija

Kokapstrāde (Dina Treide)

Kokapstrāde

Šis pulciņš ir paredzēts, lai radītu un attīstītu interesi un prasmi tehniskās jaunrades virzienā. Pulciņa laikā ir iespēja gatavoties mājturības un tehnoloģiju konkursiem; iepazīt dažādu materiālu apstrādes paņēmienus, veidojot maketus, dinamiskas rotaļlietas un modeļus, dažādus dekoratīvus priekšmetus, svētku noformējumu, metāla rotas.

Īss ieskats pulciņa tēmās:

 • Maketu gatavošana
 • Dinamisku rotaļlietu un modeļu gatavošana
 • Dažādu dekoratīvu priekšmetu izgatavošana
 • Ziemassvētku un citu pasākumu noformējumu gatavošana
 • Kokapstrāde
 • Metālapstrāde

Datorikas pulciņš (Līvija Bērziņa)

Ievads finanšu pratībā (Irina Kalniņa)

Ievads finanšu pratībā

Komerczinību pamati ir ļoti aktuāli un nepieciešami katram Latvijas iedzīvotājam, lai sekmīgi iekļautos sabiedrībā, izprastu valsts veidotu un īstenotu ekonomisko politiku, būt lietpratējiem nodokļu deklarēšanas sistēmā, prastu sagatavot vienkāršu dokumentāciju, izprastu valsts tautsaimniecības procesus un orientētos tajos. Pulciņa laikā tiek radīta labvēlīga vide harmoniskas, fiziski, garīgi, emocionāli radošas un pilsoniski aktīvas personības attīstībai; apzinātas un koptas nacionālās un valstiskās identitātes vērtības, nostiprinātas ekonomiskās pamatzināšanas un prasmes; apgūts nepieciešamo zināšanu un prasmju minimums, dibināts Skolēnu mācību uzņēmums un ir dalība Junior Achievement Latvija rīkotajos pasākumos.

Īss ieskats pulciņa tēmās:

 • Lietvedības procesa būtība
 • SMU organizēšanai nepieciešamā dokumentācija
 • Grāmatvedība
 • Menedžments – mārketings

Jauno ģeogrāfu skola (Irina Kalniņa)

Jauno ģeogrāfu skola

Jauno ģeogrāfu pulciņa pirmssākumi meklējami LU Ģeoloģijas – ģeogrāfijas fakultātē. Pulciņam ir izveidojušās savas darba tradīcijas. Jaunās ģeogrāfu skolas pulciņa nodarbībās tiek sniegtas pamatzināšanas ģeogrāfijā un ģeoloģijā; mācīts vākt un pētīt ģeoloģiskos paraugus, veidot kolekcijas, mācīts makroskopiski noteikt iežus un minerālus, pētīt ģeoloģiskos, ģeogrāfiskos procesus dabā; izzināt vides problēmu jautājumus; sagatavoties sarežģītāku uzdevumu un laboratorijas darbu izstrādāšanai, gatavoties ģeogrāfijas olimpiādei.

Īss ieskats pulciņa tēmās:

 • Ģeoloģija, ģeogrāfija cilvēku dzīvē
 • Minerāli
 • Ieži un to veidošanās
 • Latvijas derīgie izrakteņi
 • Zemes garozas tektoniskās kustības un vulkānisms
 • Zemes reljefs Latvijā
 • Augsne
 • Ezeru ģeoloģiskā darbība
 • Planēta Zeme Saules sistēmā
 • Purvi un to ģeoloģiskā darbība
 • Karsta procesi
 • Baltijas jūra
 • Alas
 • Klimata izmaiņas un ilgtspējīga attīstība
 • Olimpiāžu uzdevumu rēķināšana

Jaunie matemātiķi 5.-12.klasei (Vija Fiļipenoka)

Matemātikas pulciņš 5. un 9. klasēs

Pulciņa mērķis ir padziļināt skolēnu teorētiskās un praktiskās zināšanas matemātikā, rosināt skolēnos interesi par matemātiku un vēlmi to apgūt. Pulciņa laikā ir iespēja uzlabot prasmes uzdevumu risināšanā, tostarp pētniecisko un nestandarta uzdevumu risināšanā.

Īss ieskats pulciņa tēmās:

 • Skaitļu teorija
 • Summas aprēķināšanas metodes
 • Ģeometrijas elementi matemātikā
 • Maģiskās skaitļu rūtis
 • Laukums un perimetrs
 • Malējā elementa princips
 • Drihlē princips
 • Eilera riņķi un diagrammas
 • Invariantu metodes
 • Kārtošanas uzdevumi
 • Kombinatorika
 • Virknes
 • Nepārtrauktības jēdziens
 • Grafu teorija
 • Fraktāļi
 • Izslēgšanas metodes
 • Līdzība
 • Funkcionālvienādojumi
 • Inversija
 • Spēles: pozīcijas, simetrijas, uzvaras gājieni

Vēstures Pulciņš (Neila Krave)

Zīmēšanas un gleznošanas pamati (Rita Moženaite)

Sabiedriskās attiecības un medijpratības pulciņš 1.-4.klasēm un 5.-9.klasēm (Beata Bērziņa)

Literārais Almanahs "10 par rakstīšanu" 1.-4.klasei (Sintija Supe)

Literārais Almanahs "10 par rakstīšanu" 5.-12.klasei (Kristiāna Krieviņa)

1.-4.klašu vokālais ansamblis (Daina Cielava)

2.-6.klašu zēnu vokālais ansamblis (Daina Cielava)