Interešu izglītības pulciņi

LR Izglītības likums nosaka:

 • interešu izglītība ir personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības;
 • interešu izglītība ir brīvprātīga, tās uzsākšanai nav nepieciešama noteiktai izglītības pakāpei atbilstoša izglītība.

Interešu izglītības mērķis:

 • attīstīt bērnu un jauniešu spējas un talantus;
 • nodrošināt iespējas radošai pašizpausmei un savas individualitātes izkopšanai;
 • nodrošināt saturīgas un lietderīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas;
 • sekmēt pilsoniskās un nacionālās identitātes attīstīšanu;
 • veicināt preventīvo darbu negatīvo tendenču novēršanai jaunatnes vidū;
 • nodrošināt ievirzi karjeras izvēlē;
 • iegūt praktiskam darbam un dzīvei derīgu papildizglītību.

 

5.-12. klašu koris "Lec, saulīte"

Vadītāja: Žanna Stankeviča

Kora dziedāšanā skolēni pilnveido savas un kultūras identitātes apziņu un cieņu pret citām kultūrām; attīsta spējas uztvert, izjust un novērtēt skaisto cilvēkā, sabiedrībā, mūzikā, mākslā un dabā; gūst radošās darbības pieredzi un gandarījumu; attīsta kritisko spriestspēju; izkopj daudzveidīgas karjeras vadības prasmes, t.i. komunikācijas un sadarbības prasmes, laika plānošanu, sevis disciplinēšanu, publiskas uzstāšanās prasmes. Pulciņā tiek veicināta pilnveidošanās par garīgi attīstītu, brīvu, atbildīgu un radošu personību;  tiek paplašināts ieskats tautasdziesmās, Latvijas un pasaules mūzikas mantojumā un bagātībās; veidota interese par Latvijas skolu jaunatnes dziesmu svētku procesu un nodrošinātas iespējas iekļauties Dziesmu svētku procesā.

Īss ieskats pulciņa tēmās:

 • Gatavošanās Latvijas dzimšanas dienas koncertam
 • Gatavošanās Ziemassvētku koncertam
 • Gatavošanās Mātes dienas koncertam
 • Valsts svētku, Ziemassvētku, Mātes dienas koncerti
 • Gatavošanās koru skatei
 • Koru skate

2019./2020.mācību gads

Piedalīšanās koncertā "Latvijai 101"

Top jauna draudzība 

Labo darbu nedēļa

2018./2019. mācību gads 

Koru tikšanās 

Koris ciemojas dienas centrā "Upeslejas"

Latvijai 100 svētku koncertā 

5.-9.klašu koris - Stokholmā!

Sasniegumi

Panākumi skatē 2019.gadā 

Skolas vēstures hronika 6.-11.klasēm

 

Vadītāja: Līvija Bērziņa

Svarīgi ir izzināt un ieraudzīt savas vietas vēsturi, lai kļūtu par savas skolas, novada un valsts patriotu, tāpēc pulciņa mērķis ir rosināt interesi par notiekošo savā skolā, novadā, valstī, veidojot brīvu personību informācijas laikmetā. Pulciņā tiek veidota skolas hronika – skolas gadagrāmata, veidoti raksti skolas informatīvajam izdevumam “Ikdiena”, mācot saskatīt un novērtēt savas skolas vērtības un apzināties sevi kā nozīmīgu, unikālu savas skolas daļu.

Īss ieskats pulciņa tēmās:

 • Nepieciešamo žurnālistikas pamatu apguve
 • Aprakstu, komentāru veidošana par skolas pasākumiem

 

Foto pulciņš 2.-12.klasēm

Grupas:

2.-3.klasēm

4.-6.klasēm

7.-12.klasēm

Vadītāja: Solvita Alksne

Šodienas attīstītajā tehnoloģiju pasaulē ir tik daudz un dažādu iespēju iegūt dažādus attēlus un fotogrāfijas, tās apstrādāt un radīt neparastus tēlus, bet bieži aizmirstas pats pirmssākums – no kurienes attēli un fotogrāfijas rodas – tā ir daba, apkārtējā vide, cilvēki. Digitālā fotogrāfija dod iespēju vingrināties ar attēliem, eksperimentēt ar gaismām, situācijām, skatu punktiem. Dod iespēju meklēt jaunas sava talanta spēju izpausmes, attīstīt sevī vizuālās iemaņas. Skolēni var iegūt jaunas prasmes darboties ar jaunākajā tehnoloģijām (digitālajiem fotoaparātiem, datoru utt.), kā arī apgūt jaunas programmas. Skolēniem ir vēlme fotografēt, bet ne katrreiz ir vajadzīgās iemaņas un zināšanas, lai varētu iegūt vēlamo rezultātu. Jaunieši caur fotogrāfiju mācās saskatīt dabā, apkārtējā vidē esošās lietas, cilvēkus, notikumus un tos dokumentēt, veidot mākslinieciskus attēlus. Pulciņa laikā ir iespēja veidot estētisko vērtību izjūtas, attīstīt vērošanas prasmes, veidot fotografēšanas iemaņas, mācīties organizēt izstādes un eksponēt darbus.

Īss ieskats pulciņa tēmās:

 • Fotografēšanas vēsture
 • Kompozīcijas pamati, kadrēšana
 • Fotogrāfiju pirmapstrāde
 • Krāsa un gaisma fotogrāfijās
 • Ainavu fotografēšana
 • Tuvplānu un portretu fotografēšana
 • Fotogrāfija kustībā
 • Skolas pasākumu fotografēšana
 • Izstādes veidošana

2019./2020.mācību gads

Foto reportāžas

* Olimpiskā diena 

 

2018./2019.mācību gads

Ko dara foto pulciņā

Foto reportāžas

* 9.a un 9.m klašu izlaidums

* 12.klases izlaidums

* 9.b klases izlaidums

Jauno lasītāju klubiņš

Vadītāja: Astrīda Cimure

Pulciņā tiek attīstīta lasītprasme, radīta interese par grāmatu, motivēta lasīšana, izkoptas prasmes izteikt savas domas un vērtējumu. Pulciņā ir iespēja iemācīties un pilnveidot diskusijas, literārās tiesas kā daiļdarba analīzes un pārrunu formas; veicināt kritisku attieksmi lasāmo grāmatu izvēlē; pilnveidot sociālās prasmes, iesaistīties dažādos konkursos.

Īss ieskats pulciņa tēmās:

 • Grāmatu nozīme un loma
 • Dzejas dienas pasākumi
 • “Lasītāju žūrija”
 • Grāmatas un ilustrācijas
 • Literārā valoda
 • Etīdes
 • Literatūras saraksta veidošana
 • Grāmatu ilustrāciju izstāde

Aktivitātes 2018./2019.mācību gadā

Lasītāju ballīte

Ziņas no bibliotēkas

Janvāris 

Februāris 

Marts

Aprīlis

Bērnu deju kolektīvs "Pastalnieki" 1.-9.klasēm

Vadītājas: Antra Vilmane, Aiga Medne
 
BDK „Pastalnieki” Tautas deja

1.-2. klašu tautas deju kolektīvs

3.-4. klašu tautas deju kolektīvs

4.-5. klašu tautas deju kolektīvs

5.-6. klašu tautas deju kolektīvs

7.-9. klašu tautas deju kolektīvs

 

Tautas deju kolektīvu kustība Latvijā ir vērsta uz mērķtiecīgu un kvalitatīvu māksliniecisku rezultātu – Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kas ir rezultējošais pasākums bērnu un jauniešu mākslinieciskajā darbībā tautas deju jomā, kā arī nozīmīgākais kultūras pasākums skolēniem Latvijā, jo stiprina saikni ar ilggadējām kultūrvēsturiskajām tautas tradīcijām un sekmē to pēctecību. Programmu “Tautas dejas” īstenojot, tiek akcentēts vērtībizglītības aspekts. Audzēkņi kopj tikumus, apgūst kultūras vērtības un mantojumu, attīsta kritisko spriestspēju, pilnveido daudzveidīgas karjeras vadības prasmes, komunikācijas un sadarbības prasmes, laika plānošanu, sevis disciplinēšanu, publiskas uzstāšanās prasmes.

Īss ieskats pulciņa tēmās:

 • Latviešu tautas dejas pamatsoļu apgūšana
 • Latviešu tautas dejas un autoru dejas materiāla apgūšana, nostiprināšana, precizēšana
 • Ritmika
 • Tautas tērpu kultūra un to nēsāšanas prasmju apguve
 • Labdarības koncerti, skolas koncerti, Sadraudzības koncerti, koncerti novadā, festivāli u.c.

2019./2020.mācību gads

"Pastalnieki", gatavojoties skatei, koncertē 

"Patslanieki" dejo koncertā "Latvijai 101"

2018./2019.mācību gads

Māmiņas dienas koncerts ar "Pastalniekiem"

Sasniegumi

2019.gadā 

1.pakāpes diploms bērnu deju kolektīva 1.-2.klašu A grupai

1.pakāpes diploms bērnu deju kolektīva 1.-2.klašu B grupai

1.pakāpes diploms bērnu deju kolektīva 3.-4.klašu I grupai

1.pakāpes diploms bērnu deju kolektīva 3.-4.klašu II grupai

1.pakāpes diploms bērnu deju kolektīva 5.-6.klašu I grupai

1.pakāpes diploms bērnu deju kolektīva 5.-6.klašu II grupai

1.pakāpes diploms bērnu deju kolektīva 5.-6.klašu III grupai

1.pakāpes diploms bērnu deju kolektīva 7.-9.klašu I grupai

1.pakāpes diploms bērnu deju kolektīva 7.-9.klašu II grupai

 

Dramatiskais pulciņš 12.klasei

Vadītāja: Juta Bernāne

Pulciņa nodarbībās skolēniem ir iespēja veidoties par vispusīgi attīstītu, radošu personību, attīstīt prasmi uzstāties auditorijas priekšā. Pulciņā tiek strādāts ar runas prasmes attīstīšanu (gan pareizrunas, gan skatuves runas), iztēles un fantāzijas rosināšanu, aktiermeistarības attīstīšanu, ķermeņa plastiskuma, žestu un mīmikas izmantojumu. Tiek gūts priekšstats par dramaturģijas attīstību un mūsdienu dramaturģijas tendencēm, pilnveidotas organizatoriskās iemaņas, veidojot izrādi, tās scenogrāfiju.

Īss ieskats pulciņa tēmās:

 • Literatūras teorija
 • Aktiermeistarības prasmju un improvizācijas spēju attīstīšana
 • Dramaturģijas teksta apguve
 • Lugas iestudēšana
 • Lugas scenogrāfija
 • Kritika un paškritika

2019./2020.mācību gads

2018./2019.mācību gads

12.klases žetonu vakars

2.klases skolnieces Paulas raksts par pulciņu

Skolēnu mācību uzņēmums 5.-12.klasēm

Vadītāja: Renāte Supe

Skolēnu mācību uzņēmums (SMU) ir pedagoģiska metode, kas balstās uz praktisku pieredzi, kura iegūta, pilnībā vadot uzņēmuma projektu mijiedarbībā ar apkārtējo vidi (t.i., komercdarbības pasauli vai vietējo sabiedrību).  SMU galvenais uzdevums ir radīt neliela mēroga reālo ekonomisko darbību, kur skolēnu uzņēmumi rada un pārdod īstus izstrādājumus un pakalpojumus aizsargātā vidē un pedagoģiskā nolūkā. Pulciņa laikā skolēni tiek motivēti veidot uzņēmumus un veicināt SMU darbību, attīstību, piesaistīt konsultantus, rīkot izglītojošus seminārus, gadatirgus, festivālus, konkursus. Tiek attīstītas skolēnu prasmes pieņemt pārdomātus un pamatotus lēmumus, kas veicina pilsonisko un sabiedrisko labklājību un sociālo atbildību; veicināta skolēnu uzņēmība un atbildība, sekmētas spējas inovatīvu ideju radīšanā. Iedvesmoti skolēni, lai viņi uzdrīkstas un vēlas sasniegt vairāk, kā arī veidota sadarbība starp skolu, sabiedrību un darba vidi, sekmīgai jauniešu integrācijai sabiedrībā.

Īss ieskats pulciņa tēmās:

 • Biznesa idejas radīšana
 • SMU veidošana
 • SMU attīstība
 • SMU darbībā

2019./2020.mācību gads

VOUP Visuals plūc laurus Kuldīgā 

Cits Bazārs Valmierā - ar mums! 

Mūsu skolas 3 SMU darbojas pasākumā Cits Bazārs Jelgavā 

Matemātiķu pulciņš "Domātājs" 5.-6.klasēm

Vadītāja: Anda Nereta

Matemātiķu skoliņa

Matemātikas programma ir paredzēta skolēnu matemātisko prasmju attīstībai, kas perspektīvā dod iespēju attīstīt, sekmīgāk īstenot integratīvos procesus sociālajā vidē. Pulciņa laikā tiek pilnveidotas prasmes un iemaņas izpildīt darbības ar racionāliem skaitļiem galvā un rakstos; pilnveidotas prasmes par ģeometrijas figūrām, to raksturotājlielumiem; attīstītas spējas vērot un mācīties aprakstīt telpiskas figūras; veicināta loģiska spriešanas prasmju apguve; apgūtas prasmes izteikt savu un uzklausīt citu viedokli.

Īss ieskats pulciņa tēmās:

 • Darbības ar racionāliem skaitļiem
 • Izteksmes
 • Nevienādības
 • Ģeometrijas elementi
 • Perimetrs, laukums
 • Cirkulis, darbība ar to
 • Daļas
 • Teksta uzdevumi
 • Kustību teksta uzdevumi
 • Ģeometrijas spēles
 • Atjautības uzdevumi
 • Mērogs
 • Diagramma
 • Mērvienības
 • Pulkstenis
 • Shematiskā zīmējuma lasīšana
 • Spriešanas uzdevumi
 • Atjautības uzdevumi

2018./2019.mācību gads

3.klases skolnieka Armanda rakstiņš par pulciņu 

Minihandbols

Vadītājs: Imants Čerņavskis

Sporta spēles ir populārākā fizisko aktivitāšu izpausmes forma. Pie tādām pieder arī handbols. Tas ir vispusīgs sporta veids, kas uzlabo reakciju, kustību koordināciju, izturību un veselību, veicina atbildības sajūtu pret komandas biedriem un skolu. Pulciņā vispusīgi tiek attīstītas fiziskās spējas, stiprināta veselība un norūdīts organisms. Tiek attīstītas speciālās īpašības (ātrums, spēks, veiklība, lokanība), lai sekmīgi apgūtu spēles iemaņas un apgūti spēles tehniskie un taktiskie pamatelementi.

Īss ieskats pulciņa tēmās:

 • Teorētiskā sagatavotība
 • Vispārējā fiziskā sagatavotība
 • Speciālā fiziskā sagatavotība
 • Tehniskā sagatavotība
 • Spēļu sagatavotība
 • Kontrolnormatīvi
 • Sacensības
 • Tiesāšanas prakse

 

2019./2020.mācību gads

Volejbols 6.-7.klasēm

Vadītāja: Liene Glaudāne

Pulciņā skolēniem tiek rosināta interese par aktīvu dzīvesveidu, sekmēta mērķtiecīga izaugsme un iespēja talantīgākajiem skolēniem piedalīties sacensībās. Pulciņā tiek pilnveidotas fiziskās īpašības, zināšanas, un tā ir iespēja lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku.

Īss ieskats pulciņa tēmās:

 • Iesildīšanās
 • Rotaļas
 • Spēka vingrinājumi
 • Stafetes
 • Volejbols
 • Frīsbijs
 • Badmintons
 • Strītbols
 • Fiziskās attīstības pilnveidošana
 • Dažādi vingrinājumi

 

2019./2020.mācību gads

2018./2019.mācību gads

Ko par pulciņu domā skolotāja un dalībnieki 

Sporta spēles 3.-7.klasēm

Vadītāja: Liene Glaudāne

Sporta pulciņā ir iespēja veidoties par vispusīgi attīstītu personību, kas izprot fizisko aktivitāšu un veselīga dzīvesveida nozīmi, apzinās iegūto sportisko sasniegumu vērtību un veicina nodarboties ar sportu ikdienā.

Īss ieskats pulciņa tēmās:

 • Iesildīšanās
 • Rotaļas
 • Spēka vingrinājumi
 • Stafetes
 • Basketbols
 • Volejbols
 • Futbols
 • Badmintons
 • Fiziskās attīstības pilnveidošana
 • Dažādi vingrinājumi

Koriģējošā vingrošana 1.-4.klasēm

Vadītāja: Lilija Čerņavska

Stājas traucējumi skolas vecumā bērniem ir ļoti aktuāla problēma, un tās ignorēšana var radīt nopietnas mugurkaula deformācijas. Mugurkaulājs ir ķermeņa balsts, to pareizā stāvoklī notur stiprais saišu un muskulatūras aparāts. Mugurkaulāja fiziskie liekumi veidojas bērna attīstības laikā, tāpēc vislabākie panākumi koriģējošā vingrošanā ir bērnībā un jaunībā. Tie iedarbojas ne tikai lokāli, bet tie labvēlīgi ietekmē visu organismu. Pulciņa nodarbībās īpaša uzmanība tiek pievērsta sīkās muskulatūras attīstībai un sava ķermeņa spēju izjušanas attīstībai. Pulciņā tiek mācīts kontrolēt savu stāju, izprast konkrētās kustības un uzdevuma jēgu.

Īss ieskats pulciņa tēmās:

 • Teorētiska informācija par pareizu un nepareizu stāju
 • Stiepšanās un atslābināšanās vingrojumi
 • Lokanības vingrojumi mugurkaula kustīguma uzlabošanai
 • Vingrojumi ar dažāda lieluma bumbām
 • Koordinācijas, līdzsvara un veiklības vingrojumi
 • Speciālie vingrojumi roku un plecu muskuļu stiprināšanai
 • Speciālie vingrojumi muguras, kakla un vēdera muskuļu stiprināšanai
 • Speciāli koriģējoši vingrinājumi
 • Kontrolvingrojumi
 • Vingrojumu komplekss vasaras periodam

Teātra pulciņš 3.-8.klasēm

Vadītāja:  Kristīne Plūme

Pulciņa programmas mērķis ir sekmēt skolēnu radošo aktivitāti, attīstīt iztēli un improvizācijas spējas. Nodarbībās tiek spēlētas improvizācijas spēles - mazas teātra ainiņas, kurās iespējams iejusties dažādos tēlos, paust dažādas emocijas, būt spontānam. Šādas spēles attīsta gan runas prasmes, ķermeņa valodu, izkopj prasmes saskarsmē, veido komandas darba iemaņas. Teātra pulciņā tiek iestudētas arī ludziņas skolas un ārpusskolas pasākumiem. Bērni stiprina drosmi, mācās uzstāties publikas priekšā. 

Īss ieskats pulciņa tēmās:

* runātprasmes un dikcijas veidošanas vingrinājumi

* improvizācijas spēles

* ludziņu iestudēšana

 

2019./2020.mācību gads

Attālinātajā mācīšanās procesā teātra dalībnieki veido filmiņas: 

Adriana, 3.klase

Jana, 4.klase 

^ Samanta, 4.klase

* Visvaldis, 4.klase

* Loreta, 5.klase 

* Margarita, 6.klase 

* Ieva, 7.klase 

Pirmizrādi piedzīvo divas izrādes 

Teātra pulciņa dalībnieki zīmē afišas savai izrādei "Joka pēc - vārdšķiras"

2018./2019.mācību gads

Teātra pulciņš noslēdz sezonu Upesleju dienas centrā 

Teātris uzstājas bērnudārzā 

Teātra  pulciņa uzvedums "Anekdošu šovs"

Teātra pulciņa izrāde "Dusmīgais pūķis"

Teātra pulciņa izrāde "Rotaļlietu stāsts"

Žurnālistu pulciņš 5.-9.klasēm

Grupa: 5.-6.klašu skolēniem, vadītāja Kristiāna Krieviņa

Grupa: 7.-9.klašu skolēniem, vadītāja Sintija Supe

Pulciņa mērķis ir rosināt skolēnu interesi par žurnālistiku, rosināt skolēnu radošo darbību, veicināt karjeras izvēli, veidot skolas tēlu ar preses palīdzību. Pulciņu laikā tiek apgūta izpratne par žurnālistikas būtību, pilnveidota skolēnu radošā darbība, atbalsts radošai izaugsmei, valodas attīstība, kā arī pilnveidotas sociālās prasmes, prasmes darboties komandā, respektēt dažādus viedokļus.

Īss ieskats pulciņa tēmās:

 • Žurnālists, žurnālistika, periodika
 • Skolas avīzes “Ikdiena” veidošana
 • Teksta literārā rediģēšana
 • Bērnu, pusaudžu un jauniešu preses apzināšana un izpēte
 • Novada avīzes “Tēvzemīte”, apriņķa avīzes “Apriņķa Avīze” izpēte
 • Radošais un tehniskais darbs pie avīzes izdošanas
 • Problēma, aktualitāte, informācijas vākšana
 • Jauno informācijas tehnoloģiju izmantošana žurnālista darbā
 • Republikas laikrakstu apskats
 • Latviešu literārās valodas stilistika
 • Korektora darbs
 • Žurnālista ētika
 • Rubrika, apskats
 • Intervija

Kokapstrāde 2.-9.klasēm

Vadītāja: Dina Treide

Šis pulciņš ir paredzēts, lai radītu un attīstītu interesi un prasmi tehniskās jaunrades virzienā. Pulciņa laikā ir iespēja gatavoties mājturības un tehnoloģiju konkursiem; iepazīt dažādu materiālu apstrādes paņēmienus, veidojot maketus, dinamiskas rotaļlietas un modeļus, dažādus dekoratīvus priekšmetus, svētku noformējumu, metāla rotas.

Īss ieskats pulciņa tēmās:

 • Maketu gatavošana
 • Dinamisku rotaļlietu un modeļu gatavošana
 • Dažādu dekoratīvu priekšmetu izgatavošana
 • Ziemassvētku un citu pasākumu noformējumu gatavošana
 • Kokapstrāde
 • Metālapstrāde

 

2019./2020.mācību gads

Jauno vēsturnieku skola 6.-7.klasēm

Vadītājs: Juris Jakovļevs

2019./2020.mācību gads

Zīmēšana un gleznošana 1.-4.klasēm

Vadītāja: Rita Moženaite

Jebkurš var būt mākslinieks, svarīgākais ir ieklausīties savās emocijās un ļauties krāsu maģijai. Nodarbībās varēs atpūsties no ikdienas trokšņa un pabūt radošā gaisotnē ar sevi un sev līdzīgi domājošiem.

Šajās nodarbībās ir iespējams apgūt gleznošanas, zīmēšanas pamatus kā arī pilnveidot jau esošās prasmes. Zīmēšana un gleznošana attīsta gaumes izjūtu, pacietību, neatlaidību, mīlestību pret darbu, uzmanību, vērību, fantāziju, sīko pirkstu motoriku un izdomu. Tās ir prasmes un īpašības, kuras ir nepieciešamas bērna daudzpusīgai attīstībai.

2019./2020.mācību gads

Žurkas un sniegavīri

2019.gada pēdējā izstāde 

Izstāde "Karogi un pamatkrāsas"

Izstāde "Rudens"

Latvju zīmes 

Zīmējam grafiskās līnijas!

 

2018./2019.mācību gads

Projekts "Iejūties Elitas Patmalnieces portretā"

Projektu īstenoja gleznošanas un sabiedrisko attiecību pulciņu 1.-4.klašu skolēni. Gleznošanas pulciņa dalībnieki veidoja portretu fonus, kā arī mācījās zīmēt ar īpašām ķermeņa krāsām uz sejām. Sabiedrisko attiecību pulciņa dalībnieki mācījās fotogrāfēt, taisot reportāžas un portretu foto. Rezultātā apskatāmās kolāžas veidoja 4.-6.klašu sabiedrisko attiecību pulciņa dalībnieces. Vairāk par projektu var uzzināt šeit

Par jaunajiem zīmētājiem un gleznotājiem 

Sabiedrisko attiecību pulciņš 1.-12.klasēm

Vadītāja: Beata Bērziņa

1.-4.klasēm

5.-9.klasēm 

10.-12.klasēm

Sabiedrisko attiecību specialitāte ir viena no tām profesijām, kuru pēc savas izvēles var pielietot jebkurā nozarē un pielāgot savai interešu sfērai – biznesam, valsts pārvadei un politikai, kultūrai, izglītībai vai citai. Mūsdienās sabiedrisko attiecību loma ir novērtēta un tās ir pieprasītas un nepieciešamas ne tikai uzņēmumiem, bet arī privātpersonām, piemēram, mūziķiem, māksliniekiem, dažādām amatpersonām.

Sabiedriskās attiecības – tā ir prasme efektīvi komunicēt ar sabiedrību, organizēt un vadīt sabiedrības viedokli; prasmīgi sagatavot informāciju tā, lai tā būtu interesanta ne tikai sabiedrisko attiecību speciālistam, speciālista pārstāvētajai organizācijai vai masu medijiem, bet arī sabiedrībai.

2019./2020.mācību gads 

Projekts "Skolotājs savai skolai"

Projekta mērķis ir iepazīties ar skolas vēsturi un iepazīstināt citus ar skolotājiem, kuri jau daudzus gadus strādā Ulbrokas vidusskolā.

Strādājot pie šī projekta, skolēni gūst iemaņas komunikāciju prasmēs un sociālajās zinībās, gūst priekšstatu par noteiktiem vēstures periodiem valsts, novada un skolas attīstībā, apgūst datoriku un informācijas tehnoloģiju iespējas, mācās kompozīciju un krāsu salikumu, pilnveido latviešu literārās valodas prasmes, tādējādi gūstot priekšstatu par žurnālista, fotogrāfa, korektora un maketētāja profesijām. 

Guna Mūriņa "Vissenākā skolotāja skolā"

Iveta Ozola "Sportiskākā skolotāja"

Līvija Bērziņa 

* Mazie pirmklasnieki Ričards un Matilde mācās intervēt. Jana no ceturtās klases fotogrāfē. Video fragments skatāms šeit

Stopiņu novada Jauniešu gada balva 2019

Nominācija "Jaunietis savai skolai" - Ernests Ritvars Grava.

Publikācijas un galerijas

Ēnu dienas kopsaviilkums 

Zēnu koris piedalās koncertā "Latvijai 101"

1.-4.klašu koris debitē koncertā "Latvijai 101"

Koris "Lec, saulīte" piedalās koncertā "Latvijai 101"

"Pastalnieki"dejo koncertā "Latvijai 101"

Skolā viesojas NBS štāba orķestris

Mārtiiņa diena skolā 

Olimpiskā diena

 

2018./2019.mācību gads 

Projekts "Iejūties Elitas Patmalnieces portretā"

Projekta mērķis ir iepazīstināt dalībniekus ar mūsdienu latviešu mākslinieces Elitas Patmalnieces portretiem, atraisīt iztēli un papildināt iemaņas.

Projektu īstenoja gleznošanas un sabiedrisko attiecību 1.-4.klašu skolēni. Abu pulciņu dalībnieki radīja fona attēlus pēc iespējas līdzīgāku orģinālam un mācījās arī zīmēt uz sejām, lai īstenībā taptu "dzīvā glezna". Papildus tam sabiedrisko attiecību pulciņa dalībnieki mācījās fotogrāfēt, taisot reportāžas un portreta foto. Rezultātā apskatāmās kolāžas veidoja 4.-6.klašu sabiedrisko attiecībus pulciņa dalībnieces.

Vairāk par projektu vari uzzināt šeit

Projekts "Dāvanu grozs Latvijai"

Projekta idejas autori ir skolēnu pašpārvalde. Sabiedrisko attiecību pulciņa dalībnieki projekta laikā mācījās rakstīt ziņas un veidot rakstam nepieciešamos ilustratīvos materiālus. 

- 2.b klases veltījums 

- 2.c klases ieguldījums

- 3.b klases veltījums

- 4.d.klases veltījums 

- 1.d klases veltījums 

Projekts "Iedvesmojoties no latviešu gleznotāju darbiem"

* Amandas projekts "Keitas pārvērtības"

Projekts "Gada jaunietis 2018"

Projekta mērķis ir iepazīstināt sabiedrību ar pieciem jauniešiem, kas ieguvuši balvu "Gada jaunietis 2018" kādā no nominācijām. Projekta laikā sabiedrisko attiecību pulciņa dalībnieki papildināja komunikāciju iemaņas, runājot ar nominētajiem jauniešiem klātienē, pa tālruni,  ar īsziņu vai e pasta starpniecību. Pulciņa dalībnieki analizēja pieejamo informāciju par konkursu un nominantiem, domāja par jautājumiem, ko gribēja noskaidrot, apguva intervēšanas pamatus, mācījās veidot intervijas un tās pavadošo ilustratīvo materiālu. 

Iepazīstieties! - Reinis Salenieks

Iepazīstieties - Ernests Gustavs Dane

Iepazīstieties! - Katrīne Kokle

Projekts "Interešu izglītības pulciņi mūsu skolā"

Projekta mērķis ir iepazīstināt interesentus ar to, kas notiek dažādos interešu izglītības pulciņos skolā. Projekta laikā pulciņa dalībnieki pilnveidoja savas prasmes komunikāciju jomā, intervējot pulciņu vadītājus un dalībniekus. Viņi mācījās fiksēt atbildes balss ierakstos vai rakstiski un apstrādāt iegūto informāciju, veidojot rakstu. Papildus viņi izmantoja gada laikā gūtās iemaņas, veidojot rakstam ilustratīvo materiālu. 

Kas ir debašu klubs

Ko dara foto pulciņā

Par jaunajiem zīmētājiem un gleznotājiem

Ko domā un skolotāja un dalībmnieki par volejbola pulciņu 

Keramikas pulciņš

Literārais almanahs "Par rakstīšanu 10" 1.-4.klasēm

Dramatiskais pulciņš

Publikācijas un galerijas

Labāko aplavošana

Sākumskolas beigšanas pasākums

Labāko apbalvošana

Pēdējā zvana svētki

Māmiņas dienas koncerts ar "Pastalniekiem"

Jauniešu forums

Teātra pulciņa uzvedums "Anekdošu šovs"

Teātra pulciņa uzvedums "Dusmīgais pūķis"

Teātra pulciņa uzvedums "Rotaļlietu stāsts"

Ghetto Games skolā 

 

Jauno literātu pulciņš "Almanahs 10 par rakstīšanu" 5.-12.klasēm

Vadītāja: Antonija Trukšāne

2019./2020.mācību gads

Koris 1.-4.klasēm

Vadītājs: Ingus Kokins

 

Zēnu koris 1.-7.klasēm

Vadītājs: Ingus Kokins

 

2019./2020.mācību gads

Pirmā uzstāšanās koncertā "Latvijai 101"

Esi līderis! 5.-12.klasēm

Vadītājs: Rihards Rozenbaums

 

2019./2020.mācību gads

Improvizācijas teātris Playback 7.-12.klasēm

Vadītāja: Beata Bērziņa

Playback teātris ir improvizācijas teātra veids. Performances laikā katram skatītātajm ir iespēja kļūt par izrādes līdzautoru un varoni vienlaicīgi, burtiski ieraudzīt sevi no malas un ne tikai ieraudzīt savas sajūtas, bet arī izdzīvot tās vēlreiz. Katra performance rodas skatītāju acu priekšā un vairs nekad nevar tikt atkārtota. Jebkurš no skatītājiem var pastāstīt savu stāstu un tas atdzīvojas uz skatuves. Stāsts, ko stāsta skatītājs var būt tikai kā garāmslīdošs iespaids darbu un notikumu steigā, vai arī kaut kas, kas nejauši uzaust atmiņā. Vadītājs uzdos jautājumus, lai noskaidrotu situācijas apstākļus, bet aktieri nevis burtiski atkārtos situāciju, bet nospēlēs to, ko būs sadzirdējuši. Stāstītājs, kas redz savu stāstu uz skatuves, sajūt, ka citi cilvēki reāģe uz viņa stāstu. Tas, kurš stāsta par sevi, gatavs atvērties nepazīstamiem cilvēkiem, jo jūtas drošībā – tas ir pleibeka pamata princips.

Vērojot, kā svešs stāsts ar aktieru palīdzību atdzīvojas, iegūst papildus jēgu un dziļumu, skatītāji neviļus aizdomājas par savas dzīves notikumiem, par personiskajām sajūtām. Un gan skatītāji, gan stāstītājs redz, ka tas, kas liekas nenozīmīgs, patiesībā ir uzmanības vērts.

2019./2020.mācību gads

Pirmā Playback Jam pieredze 

Playback dalībnieces sniedz mācību performanci

Nozīmīgs viesis ciemojas pie studijas dalībniekiem

 

Kustību teātris 6.-12.klasēm

Vadītāja: Katrīne Suta - Pranča

 

2019./2020.mācību gads

Sporta spēles 3.-7.klasēm

Vadītāja: Liene Glaudāne

 

2019./2020.mācību gads

1.-4.klašu koris

Vadītājs: Ingus Kokins

1.-4. klašu koris

Kora dziedāšanā skolēni pilnveido savas un kultūras identitātes apziņu un cieņu pret citām kultūrām; attīsta spējas uztvert, izjust un novērtēt skaisto cilvēkā, sabiedrībā, mūzikā, mākslā un dabā; gūst radošās darbības pieredzi un gandarījumu; attīsta kritisko spriestspēju; izkopj daudzveidīgas karjeras vadības prasmes, t.i. komunikācijas un sadarbības prasmes, laika plānošanu, sevis disciplinēšanu, publiskas uzstāšanās prasmes. Pulciņā tiek veicināta pilnveidošanās par garīgi attīstītu, brīvu, atbildīgu un radošu personību;  tiek paplašināts ieskats tautasdziesmās, Latvijas un pasaules mūzikas mantojumā un bagātībās; veidota interese par Latvijas skolu jaunatnes dziesmu svētku procesu un nodrošinātas iespējas iekļauties Dziesmu svētku procesā.

Īss ieskats pulciņa tēmās:

 • Gatavošanās Latvijas dzimšanas dienas koncertam
 • Gatavošanās Ziemassvētku koncertam
 • Gatavošanās Mātes dienas koncertam
 • Valsts svētku, Ziemassvētku, Mātes dienas koncerti
 • Gatavošanās koru skatei
 • Koru skate

2019./2020.mācību gads

Uzstāšanās koncertā "Latvijai 101"

Floristika 3.-4.klasēm

Vadītāja: Vita Vaseņina

 

2019./2020.mācību gads

Ieskats paveiktajā 

Muzikālās dzirdes un vokālo prasmju attīstīšanas pulciņš “Kamenīte” 1.-4.klasēm

Vadītāja: Indra Dziļuma

2019./2020.mācību gads