Atgriezeniskā saite par pirmo attālinātās mācīšanās nedēļu

02
Aprīlis 2020

Ulbrokas vidusskola, noslēdzot pirmo attālinātās mācīšanās nedēļu, veica skolēnu, skolotāju un vecāku aptauju, lai noskaidrotu situāciju, uzklausītu viedokļus, kā attālināto mācību darbu pilnveidot, kādas izmaiņas būtu jāveic, lai mūsu kopīgais darbs būtu produktīvs. Saņēmām atbildes no 364 2.-12.kl. skolēniem, 49 skolotājiem un 491 vecāka. Uzklausījām visus viedokļus – gan konstruktīvos priekšlikumus, gan pamatotu, gan brīžiem emocionāli sakāpināto kritiku. Vairākuma izteiktos viedokļus esam ņēmuši vērā un pieņēmuši lēmumu par mūsu kopīgā darba nelieliem grozījumiem, kas sekmētu turpmāko darba norisi:

1) 1.-4.kl. skolēniem atgriezeniskās saiknes, darbu iesūtīšanas laiks paredzēts  līdz nākamās mācību dienas pl.18.00. Pārējiem - līdz attiecīgās mācību dienas pl.18.00 (kā līdz šim).

2) skolēniem paredzamos dienas darba uzdevumus skolotāji ievada e-klases žurnālā līdz darba dienas pl.9.00.

3) skolotāji strukturēti, precīzi norāda darba uzdevumus katrai dienai, tos ievadot e-klases dienasgrāmatā stundas tēmas sadaļā.

4) mājas darbi praktiski netiek uzdoti, izņēmums – ilgtermiņa projektu, laboratorijas darbi, mājas lasīšana, praktiskie, radošie darbi (piem., mājturībā, vizuālajā mākslā u.tml.).

5) 1.-4.kl. skolēniem darba apjoms samazināts līdz 50% salīdzinājumā ar ikdienas darbu klātienē, 5.-12.kl. – līdz 10% (ne vairāk, kā var veikt paredzētajā mācību stundu laikā (aptuveni)).

6) pamatvide, kurā tiek norādīti dienā veicamie uzdevumi un norādes par to izpildi, ir e-klases dienasgrāmata.

7) skolēniem tiek piedāvātas darba lapas, kuras var veikt elektroniski, kuras nav nepieciešams izprintēt vai pārrakstīt.

8) pedagogi savstarpējai darba koordinēšanai, sadarbībai, metodiskajam atbalstam veido dažāda līmeņa tiešsaistes grupas, kurās risina ikdienas jautājumus saistībā ar attālināto mācīšanos.

9) pedagogi iespēju robežās un, izvērtējot skolēnu tehnikās iespējas, veido tiešsaites nodarbības un ievieto MS Teams vietnē video materiālus mācību satura izpratnes nodrošināšanai.

10) skolēni attīsta pašvadītas mācīšanās prasmes - pēc iespējas patstāvīgāk veic mācību uzdevumus, nebaidās kļūdīties un lūgt padomu skolotājam, komunicē ar klasesbiedriem attālināti, izmantojot MS Teams, whatsapp u.c.

 

Liels paldies gan skolotājiem, gan skolēniem, gan vecākiem par kopīgā darba izpratni, uzmundrinājuma vārdiem un tik ļoti šobrīd nepieciešamo emocionālo atbalstu. Mēs priecāsimies, ka mums visiem veidosies izpratne, ka šis ir “projekts”, kurā ļoti svarīga ir katra dalībnieka iesaiste. Mēs esam atvērti Jūsu konstruktīvajiem priekšlikumiem arī turpmāk. Kopā mums izdosies!