Par skolēnu uzņemšanu 10.klasē

10
Jūnijs 2019

Mūsu skolas kolektīvs vēlas Jums pateikties par to, ka esat izvēlējušies tieši mūsu skolu savu bērnu izglītošanai un garīgai bagātināšanai. Visus šos gadus esam darījuši visu, lai attaisnotu Jūsu cerības, cenšoties atrast labākos risinājumus dažādām vairāk vai mazāk sarežģītām situācijām, ņemot vērā mūsu rīcībā esošos resursus, lai nodrošinātu izglītības kvalitāti, kas dos iespējas Jūsu bērniem nākotnē sekmīgi veidot ģimeni, karjeru darbā, vai arī sekmīgi turpināt izglītību Latvijas vai citu valstu augstskolās.

Lai paaugstinātu vispārējās vidējās izglītības programmas apguves kvalitāti, kā arī lai uzlabotu sasniegumus valsts centralizētajos eksāmenos, 10., 11. un 12. klases skolēniem, paralēli vidējās izglītības programmas satura apguvei, tiek piedāvātas iespējas visai klasei papildus apmeklēt mācību stundas mācību priekšmetos, kuros ir paredzēti obligātie valsts pārbaudes darbi (Matemātikā, Latviešu valodā, Angļu valodā), kā arī individuālās nodarbības mācību priekšmetos (komplektējot grupas), kuros izglītojamais valsts pārbaudes darbus paredz kārtot pēc izvēles- Bioloģijā, Fizikā, Ķīmijā, Latvijas un pasaules vēsturē, Krievu valodā, Vācu valodā.

Iepriekš minētās papildus nodarbības mācību priekšmetos tiks nodrošinātas skolēniem, kuru vecāki (likumiskie pārstāvji) būs skolas lietvedībā iesnieguši skolas direktoram adresētu iesniegumu klātienē (vai arī elektroniski, iesniegumu parakstot ar drošu elektronisku parakstu) ar lūgumu nodrošināt papildus nodarbības mācību priekšmetos, kuros skolēns plāno kārtot valsts centralizētos pārbaudes darbus.

Papildus nodarbības konkrētā mācību priekšmetā tiks nodrošinātas ar nosacījumu, ja:

 • būs saņemti visu klases skolēnu vecāku (likumisko pārstāvju) iesniegumi papildus mācību stundu nodrošināšanai mācību priekšmetā, kurā skolēni kārto valsts obligātos centralizētos eksāmenus (Matemātika, Latviešu valoda, Angļu valoda).
 • būs saņemti skolēna vecāku (likumiskā pārstāvja) iesniegums individuālo nodarbību nodrošināšanai mācību priekšmetā, kurā skolēns plāno kārtot centralizēto eksāmenu pēc izvēles (Bioloģija, Fizika, Ķīmija, Latvijas un pasaules vēsture, Krievu valoda, Vācu valoda).

Pēc grupas apstiprināšanas, nodarbību apmeklējums mācību priekšmetā tiks kontrolēts. Tas ir, ja skolēns attaisnojošu iemeslu dēļ nevar apmeklēt nodarbību, ir nepieciešams kavējumu apliecinošs dokuments.

Papildus vispārējās vidējās izglītības programmas apguvei skolēniem tiks piedāvātas šādas papildus iespējas:

 • Saņemt ISIC skolēna apliecību, kuru Latvijā un daudzviet pasaulē var izmantot kā atlaižu karti dažādiem sociāliem un komerciāliem pakalpojumiem.
 • Skolēniem, kuri parāda labas sekmes mācībās un ārpus mācību aktivitātēs, ir iespēja saņemt stipendiju.
 • Apgūt B kategorijas auto vadītāja teorētiskās un praktiskās (braukšana) nodarbības, lai kārtotu valsts pārbaudījumus CSDD.
 • Izmantot pašvaldības apmaksātas kompleksās pusdienas.
 • Labākie skolēni mācību gada noslēgumā dodas mācību izzinošā ekskursijā ārpus Latvijas.
 • Izmantot pašvaldības apmaksātus auto transporta pakalpojumus novada teritorijas ietvaros nokļūšanai no dzīvesvietas līdz skolai.
 • Vienu stundu nedēļā izmantot Stopiņu novada peldbaseinu peldētprasmes pilnveidei un veselīga dzīvesveida nodrošināšanai.
 • Piedalīties dažāda veida interešu izglītības pulciņos  un nodarbībās.
 • Piedalīties Eiropas līdzfinansētajos projektos individuālo kompetenču attīstībai.
 • Saņemt papildus informāciju savas karjeras veidošanai, izmantojot skolas karjeras konsultanta pakalpojumus.
 • Piedalīties skolas Skolēnu padomes un novada Jauniešu padomes darbā, pilnveidojot sociālās un komunikatīvās prasmes.
 • Iesaistīties EKO skolas darbā, piedaloties dažādās skolas un ārpusskolas pasākumos.

UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA 10. KLASĒ

1. Izglītojamā vecāki vai tā likumiskais pārstāvis līdz 20.06.2019. pulksten 9:00 skolas lietvedībā iesniedz iesniegumu par izglītojamā uzņemšanu izglītības iestādes 10. klasē.

2. Izglītības iestāde organizē iestājpārbaudījumu, kas norisināsies 14.06. un 20.06.2019. (pēc izvēles) pulksten 10:00 kabinetā 1-3 (skolas ēkas 1. stāvā blakus Bibliotēkai).

3. Iestājpārbaudījums ir kombinēts, tajā ietverti uzdevumi, kas atbilst valsts pamatizglītības standartā un mācību priekšmetu standartos noteiktajiem sasniedzamajiem rezultātiem mācību priekšmetos: Matemātika, Latviešu valoda un pirmā svešvaloda.

4. Izskatot jautājumu par izglītojamā uzņemšanu vidusskolas pakāpē vispārējās vidējās izglītības programmā tiek ņemts vērā:

 • kombinētā iestājpārbaudījuma rezultāti 50% apjomā
 • vidējais sekmju līmenis apgūstot pamatizglītības programmā ietvertos mācību priekšmetus pamatizglītības pakāpē 50% apjomā.

5. Izskatot jautājumu par izglītojamā uzņemšanu vidusskolas pakāpē vispārējās vidējās izglītības programmā papildus tiek ņemts vērā:

 • iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi, ja tādi ir bijuši, iepriekšējā izglītības pakāpē;
 • mācību procesa kavējumi, to apjoms un iemesls. 

6. Līdz 28.06.2019. iestājpārbaudījuma komisija informē izglītojamo, kurš sasniedzis pilngadību, vai tā likumiskos pārstāvjus par iestājpārbaudījumu                               rezultātiem, norādot:

 • ieteikt uzņemšanai izglītības iestādes vidusskolas pakāpes 10. klasē;
 • atteikt uzņemt izglītības iestādes vidusskolas pakāpē 10. klasē, norādot iemeslus.