Oficiāli tiek ierobežota mobilo iekārtu lietošana mācību stundu laikā

10
Oktobris 2018

Lai panāktu netraucētu mācību procesu, un, palīdzētu skolēniem koncentrēties mācību darbam, Ulbrokas vidusskola piedāvā vecākiem, skolēniem un pārstāvim no izglītības iestādes puses parakstīt trīspusējo vienošanos par mobilo ierīču (mobilajiem telefoniem, planšetēm u.c. iepriekš minētām pielīdzināmas ierīces) lietošanas kārtību izglītības iestādē. Vienošanās nosaka, ka, noskanot zvanam uz mācību stundu, ierīci skolēns novieto savā skolas somā, negaidot skolotāja/-as  uzaicinājumu. Ja skolēns ienāk mācību telpā uz mācību stundu pēc zvana , mobilajai ierīcei ir jāatrodas izglītojamā somā. Mācību stundu laikā mobilās ierīces lietot aizliegts. Skaņai ir jābūt izslēgtai. Tās drīkst lietot tikai ar skolotāja atļauju.

Gadījumā, ja šie noteikumi netiek ievēroti, skolotājam ir tiesības mobilo ierīci izglītojamam atsavināt un nodot klases audzinātājai. Klases audzinātāja nekavējoties informē vecākus (aizbildņus), kuri mobilo ierīci var saņemt, personiski ierodoties skolā. Iepriekš minētie noteikumi ir iestrādāti izglītības iestādes Iekšējos kārtības noteikumos. Par šo noteikumu neievērošanu ir paredzēta administratīvā atbildība saskaņā ar Skolas nolikumu.